Agomelatyna poprawia jakość snu u osób z depresją

M-A Quera-Salvaa i wsp – Comparison of agomelatine and escitalopram on nighttime sleep and daytime condition and efficacy in major depressive disorder patients LINK: Int Clin Psychopharmacol 2011;26:252

Na łamach International Clinical Psychofarmacology oceniono skuteczność i wpływ na jakość snu nowego leku przeciwdepresyjnego – agomelatyny. Lek ten od dotychczas stosowanych preparatów przeciwdepresyjnych odróżnia odmienny mechanizm. Działa agonistycznie poprzez receptory układu melatonergicznego MT1 i MT2 , dodatkowo blokując działanie receptora serotonergicznego 5HT2C.

Powyższy profil farmakologiczny ma stwarzać szansę na lepszą regulację zaburzeń snu, będących ważną składową zaburzeń depresyjnych. W pracy porównano 138 pacjentów z dużą depresją randomizowanych do agomelatyny (71 badanych) i escitalopramu (67 badanych). Okres podstawowy badania trwał 6 tygodni, a u większości przedłużono go do 24 tygodni.

W badaniu wykorzystano szereg kwestionariuszy oceniających m.in nasilenie depresji (skala Hamiltona), subiektywną jakość snu i senność w ciągu dnia. Dane kwestionariuszowe uzupełniono badaniem polisomnograficznym, obiektywizującym wpływ leczenia na sen.

Począwszy od drugiego tygodnia podawania leku w grupie agomelatyny wyraźnie skrócił się czas do momentu zaśnięcia. Pacjenci leczeni tym lekiem przechodzili pełny cykl faz snu z typowym udziałem snu REM. Czas trwania snu wolnofalowego był również dłuższy na nowszym leku. W przypadku escitalopramu obserwowano istotnie wydłużony czas do zaśnięcia oraz wyraźnie mniejszy udział fazy REM.

Dodatkowo chorzy leczeni nowym lekiem podawali mniejszą senność w ciągu dnia i lepsze wskaźniki sprawności psychofizycznej w godzinach porannych i w ciągu dnia. Dotyczyło to m.in. jasności myślenia. Elementy tej oceny powiązane były z podobną skutecznością leczenia depresji, przy mniejszym nasileniu działań niepożądanych.

Uzyskane dane wskazują na lepsze parametry snu u osób z depresją leczonych agomelatyną w porównaniu do escitalopramu oraz na lepsze wskaźniki funkcjonowania w ciągu dnia zależne m.in. od poprawy jakości snu.

Opracowane na podstawie: Internet / Wrzesień 2011
Marek Kowrach