Aborcja a zdrowie psychiczne: analiza ilościowa badań opublikowanych w latach 1995-2009

Priscilla K. Coleman – Abortion and mental health: quantitative synthesis and analysis of research published 1995u20132009 LINK: Br J Psychiatry 2011;199;180

Pomimo legalizacji aborcji w USA w roku 1973 temat ten  jest nadal dyskutowany. Oprócz aspektów etycznych, politycznych i socjalnych analizuje się też ryzyko zdrowotne i wpływ aborcji na zdrowie psychiczne kobiet. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat ukazało się wiele badań wskazujących na statystycznie istotny związek między aborcją a różnymi zaburzeniami psychicznymi. Autorzy trzech ostatnich przeglądów literatury na ten temat doszli jednak do wniosku, że aborcja nie jest związana z większym ryzykiem zaburzeń psychicznych niż urodzenie dziecka z nieplanowanej ciąży. Wnioski te mogą być problematyczne, między innymi ze względu na ograniczenia metodyczne analiz.

Na łamach British Journal of Psychiatry ukazała się nowa praca Priscilli K. Coleman dotycząca wpływu aborcji na zdrowie psychiczne. Po szerokim omówieniu wyników i ograniczeń poprzednich analiz autorka proponuje własne podejście metodyczne. Analizą objęto 22 badania z baz danych Medline i PsychINFO, z lat 1995-2009, spełniające następujące kryteria: co najmniej 100 uczestniczek, porównanie do grupy kontrolnej, ocena określonych skutków zdrowotnych (depresja, lęk, nadużywanie alkoholu i marihuany, zachowania samobójcze) oraz zastosowanie ilorazu szans w analizie statystycznej. Łącznie poddano ocenie losy 877181 kobiet (w tym 163831 po aborcji). Celem pracy była ocena związku między aborcją a występowaniem zaburzeń psychicznych. Grupy kontrolne w analizowanych badaniach były różnie zdefiniowane;  kobiety, które nie dokonały aborcji lub kobiety które donosiły ciążę lub kobiety które donosiły  ciążę nieplanowaną.

Ogółem wykazano, że kobiety, które przebyły aborcję miały o 81% większe ryzyko zaburzeń psychicznych. Oceniono, że blisko 10% z występujących u nich  zaburzeń mogło mieć związek z aborcją. Największe różnice (dotyczące stosowania używek i zachowań samobójczych) obserwowano między kobietami poddanymi aborcji a kobietami, które ciążę donosiły.

A zatem w obszernej analizie ilościowej danych dostępnych w literaturze światowej wykazano związek ryzyka zaburzeń psychicznych  z aborcją. Mimo to zdaniem Coleman, związek przyczynowo-skutkowy między  aborcją a zaburzeniami psychicznymi pozostaje nie w pełni wyjaśniony. Więcej informacji przyniosą wyniki obecnie prowadzonych, prospektywnych obserwacji.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / Wrzesień 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Aborcja a zdrowie psychiczne: analiza ilościowa badań opublikowanych w latach 1995-2009”