Rodzaj ubezpieczenia zdrowotnego a rokowanie u pacjentów poddawanych przezskórnej interwencji wieńcowej

Puja B. Parikh i wsp – Association of health insurance status with presentation and outcomes of coronary artery disease among nonelderly adults undergoing percutaneous coronary intervention LINK: Am Heart J 2011;162:512

Prewencja pierwotna choroby niedokrwiennej serca związana  z eliminacją lub leczeniem czynników ryzyka  ma udowodniony wpływ poprawiający rokowanie i jest przeprowadzana głownie w podstawowej opiece zdrowotnej. Chorzy nieubezpieczeni mają  ograniczony dostęp do takiej opieki, co powoduje, że choroba jest u nich wykrywana w bardziej zaawansowanych stadiach i pogarsza rokowanie. Pacjenci ci z podobnych względów mają także ograniczony dostęp do prewencji wtórnej, znacząco zmniejszającej ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Na łamach American Heart Journal ukazała się praca Puji B. Parikha i wsp. dotycząca związku rodzaju ubezpieczenia zdrowotnego z rokowaniem u pacjentów  z chorobą niedokrwienną serca, poddawanych przezskórnym interwencjom na naczyniach wieńcowych (PCI), zarówno elektywnych, jak i ze  wskazań nagłych.

Badanie przeprowadzono w grupie 13456 pacjentów poddanych PCI między 1 stycznia 2004 a 31 grudnia 2007 w szpitalach uniwersyteckich w Nowym Jorku. Pierwotnym punktem końcowym była całkowita śmiertelność wewnątrzszpitalna. Wśród wszystkich badanych pacjentów 88,6% było ubezpieczonych przez prywatne firmy, 7,7% przez Medicaid, a 3,7% było nieubezpieczonych.

Pacjenci nieubezpieczeni lub posiadający polisę Medicaid byli młodsi i częściej rasy innej niż biała, częściej rozwijała się u nich zastoinowa niewydolność serca i dysfunkcja lewej komory. W porównaniu z chorymi ubezpieczonymi prywatnie, u chorych nieubezpieczonych i ubezpieczonych w Medicaid obserwowano wyższą śmiertelność wewnątrzszpitalną (1,2% i 0,9% vs 0,3%, p<0,001). Brak ubezpieczenia i polisa Medicaid były w analizie wieloczynnikowej w sposób niezależny związane z ogólną śmiertelnością, jak również ze zwiększoną śmiertelnością u chorych poddawanych pilnej PCI.

A zatem można pokusić się o stwierdzenie, że rodzaj ubezpieczenia lub jego brak decyduje o losach chorych. Wyniki leczenia można  poprawić nie tylko poprzez wprowadzanie nowych metod terapii ale także poprzez likwidowanie bariery finansowej i zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej chorym ubezpieczonym i nieubezpieczonym.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / Wrzesień 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Rodzaj ubezpieczenia zdrowotnego a rokowanie u pacjentów poddawanych przezskórnej interwencji wieńcowej”