Jednodniowa hospitalizacja w przypadku planowych przezskórnych interwencji na naczyniach wieńcowych – wyniki

Sunil V. Rao i wsp – Prevalence and Outcomes of Same-Day Discharge After Elective Percutaneous Coronary Intervention Among Older Patients LINK: JAMA. 2011;306:1461

Przezskórne interwencje na tętnicach wieńcowych (PCI) to jedne z najczęstszych procedur kardiologicznych. Ryzyko związane z ich wykonaniem jest najwyższe w ciągu pierwszych 24 – 48 godzin i obejmuje wystąpienie około zabiegowego zawału serca, ostrej zakrzepicy w stencie, krwawienia lub niewydolności nerek. Dane Medicare pokazują, że co najmniej 1 powikłanie występuje u około 9.5% chorych poddawanych PCI.

Pomimo postępującej poprawy bezpieczeństwa PCI pacjenci są zwykle obserwowani  w warunkach szpitalnych do następnego dnia po interwencji. Na łamach Journal  of the American Medical Association ukazała się praca, w której analizowano odsetek chorych wypisywanych z oddziałów w dniu wykonania PCI oraz porównywano profil czynników ryzyka i losy chorych wypisywanych tego samego lub następnego dnia po interwencji.

Badacze skorzystali z danych 107 018 chorych poddanych elektywnym zabiegom PCI w 903 ośrodkach uczestniczących w rejestrze CathPCI Registry w latach 2004 – 2008. Podstawowy punkt końcowy stanowiły zgony i rehospitalizacje w ciągu 2 dni i 30 dni po PCI.

Tego samego dnia wypisywana ze szpitala była bardzo nieliczna grupa chorych (1.25%; 95% CI, 1.19%-1.32%), przy dużej zmienności w zależności od ośrodka. Charakterystyka tej grupy chorych była podobna do chorych wypisywanych dnia następnego, chociaż ci pierwsi poddawani byli zwykle krótszym procedurom, na mniejszej liczbie naczyń.

Nie odnotowano istotnych różnic w częstości zgonów lub rehospitalizacji do 2 doby (wypis tego samego dnia  0.37% [95% CI, 0.16%-0.87%] vs dnia następnego  0.50% [95% CI, 0.46%-0.54%]; P=.51) oraz do 30 doby (tego samego dnia, 9.63% [95% CI, 8.17%-11.33%] vs dnia następnego, 9.70% [95% CI, 9.52%-9.88%]; P=.94).

Chorych poddawanych planowym PCI rzadko wypisuje się ze szpitala tego samego dnia ale taka praktyka  nie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu lub rehospitalizacji w porównaniu z praktyką zatrzymywania chorego na noc w szpitalu.

Opracowane na podstawie: JAMA / 5 października 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Jednodniowa hospitalizacja w przypadku planowych przezskórnych interwencji na naczyniach wieńcowych – wyniki”