Zmiany w osobowości w początkowej fazie choroby Alzheimera

C. Pocnet i wsp – Personality changes in patients with beginning Alzheimer disease LINK: Can J Psychiatry 2011;56:408 (dostępny pełen tekst)

Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego nie tylko zaburza funkcję pamięci i funkcje poznawcze, ale również wpływa na poszczególne składowe osobowości. Ma to znaczenie diagnostyczne w początkowym okresie rozwoju procesów otępiennych, a także w monitorowaniu progresji otępienia.

Na łamach Canadian Journal of Psychiatry ukazał się artykuł poświęcony zmianom w osobowości, obserwowanym u chorych z łagodną postacią choroby Alzheimera. Dodatkowo autorzy pracy na podstawie danych retrospektywnych (rozmów z rodzinami i opiekunami chorych) ocenili zmiany w osobowości od początku choroby tj. około 5 lat wcześniej. Badacze posługiwali się między innymi strukturalnym wywiadem oceniającym 5 funkcjonalnych składowych osobowości (Structured Interview for the Five-Factor Model).

Grupę chorych na Alzheimera stanowiło 54 osoby. Grupę kontrolną stanowiły 64 zdrowe osoby. W momencie badania osoby chore na Alzheimera cechowało nasilenie zaburzeń neurotycznych (głównie w zakresie nadmiernej wrażliwości emocjonalnej), niższy poziom cech ekstrawertycznych (kontakty z innymi, asertywność, aktywność, poszukiwanie bodźców i pozytywnych emocji) oraz mniejsza otwartość na bodźce i doznania zewnętrzne  (fantazje, estetyka, działanie, idee, wartości). Niższe wskaźniki dotyczyły również sfery świadomościowej (kompetencje, obowiązkowość, dążenie do sukcesu, samodyscyplina).

W szeregu opisywanych domenach osobowości procesy te występowały już 5 lat wcześniej i narastały w miarę trwania choroby. A zatem, jak podsumowują autorzy, strukturalny wywiad pozwala wykazać zmiany w osobowości we wczesnych fazach choroby Alzheimera.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / Lipiec 2011
Marek Kowrach

0 replies on “Zmiany w osobowości w początkowej fazie choroby Alzheimera”