Jakość życia, wypalenie zawodowe, wiedza i zadłużenie młodych amerykańskich lekarzy

Colin P. West i wsp – Quality of Life, Burnout, Educational Debt, and Medical Knowledge Among Internal Medicine Residents LINK: JAMA 2011;306:952

Lekarze rezydenci są bardzo często niezadowoleni ze swojej sytuacji życiowej. Tymczasem czynniki takie jak wypalenie zawodowe, depresja, niezadowolenie z pracy i niska jakość życia wpływają negatywnie na opiekę nad chorymi, daleką od optymalnej postawę zawodową i ostatecznie na satysfakcję pacjentów.

Dlatego też warto przeczytać raport Colin P. West i wsp., którzy dokonali analizy stopnia zadowolenia amerykańskich lekarzy rezydentów w powiązaniu z danymi demograficznymi, wielkością zadłużenia związanego z kosztami wykształcenia, a także wiedzą medyczną (ocenianą na podstawie wyników egzaminu Internal Medicine In-Training Examination [IM-ITE]).

W badaniu ankietowym wzięło udział 16 394 rezydentów,  stanowiących 74.1% wszystkich rezydentów w amerykańskich szpitalach w roku akademickim 2008-2009 (7743 z nich ukończyło szkoły amerykańskie a 8571 w innych krajach).

Spośród tej grupy 14.8% respondentów uznało swoją jakość życia jako bardzo złą lub złą. Wypalenie zawodowe, wyczerpanie emocjonalne i poczucie depersonalizacji sygnalizowało odpowiednio 51.5%, 45.8% oraz 28.9% respondentów. Z objawami wypalenia korespondowało wyższe zadłużenie związane z poniesionymi  kosztami edukacji.

Warto odnotować, że wprawdzie uczucie wyczerpania  emocjonalnego było najwyższe w pierwszym roku pracy zawodowej a następnie spadało, to jednocześnie rosło poczucie depersonalizacji (które może objawiać się jako zachowania cyniczne i brak współczucia dla chorych). Co bardzo istotne z punktu widzenia chorych rezydenci opisujący syndrom wyczerpania zawodowego i najgorszą jakość życia mieli gorsze wyniki egzaminu IM-ITE , w porównaniu z rezydentami cieszącymi się dobrą jakością życia.

Praca wykazała duże rozpowszechnienie omawianych problemów w populacji młodych lekarzy. Jak podkreślają autorzy, jest to pierwsze tak duże badanie i pierwsze, w którym wykazano związek niskiej jakości życia i wyczerpania zawodowego z obiektywnym wskaźnikiem kompetencji klinicznej.

Opracowane na podstawie: JAMA / 7 września 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Jakość życia, wypalenie zawodowe, wiedza i zadłużenie młodych amerykańskich lekarzy”