Hospitalizacja wiąże się z ryzykiem braku kontynuacji stosowanego przewlekle leczenia

Chaim M. Bell i wsp – Association of ICU or Hospital Admission With Unintentional Discontinuation of Medications for Chronic Diseases LINK: JAMA 2011;306:840

Spowodowane hospitalizacją zmiany lekarza prowadzącego stanowią potencjalne zagrożenie dla ciągłości opieki. Błędy lekarskie mogą być w tym okresie związane  z niepełną lub niewłaściwą komunikacją między lekarzami przejmującymi kolejno odpowiedzialność za prowadzenie chorych. Podobne ryzyko niesie także moment wypisu ze szpitala.

Potwierdzają to wyniki analizy recept ambulatoryjnych i zaleceń szpitalnych z lat 1997-2009 dla 396 380 chorych mieszkających w prowincji Ontario w Kanadzie. Autorzy  pracy oceniali ciągłość stosowania co najmniej 1 z 5 stosowanych przewlekle grup leków: (1) statyn, (2) leków przeciwpłytkowych/przeciwkrzepliwych, (3) lewotyroksyny, (4) leków wziewnych stosowanych w chorobach dróg oddechowych, oraz (5) leków hamujących wydzielanie soku żołądkowego. Analizę przeprowadzono u chorych hospitalizowanych w oddziałach intensywnej opieki medycznej (ICU), hospitalizowanych w innych oddziałach i chorych nie hospitalizowanych (grupa kontrolna).

Prawdopodobieństwo potencjalnie niezamierzonej dyskontynuacji przewlekle stosowanych leków (ze wszystkich analizowanych grup) było większe u chorych hospitalizowanych (n=187 912) niż u chorych z grupy kontrolnej (n=208 468) . Skorygowane ilorazy szans wynosiły od 1.18  dla przerwania stosowania lewotyroksyny do 1.86  dla przerwania stosowania leków przeciwpłytkowych/przeciwkrzepliwych. W przypadku chorych hospitalizowanych w ICU  ilorazy szans wynosiły od 1.48  dla przerwania leczenia statynami do 2.31  dla przerwania stosowania leków przeciwpłytkowych/przeciwkrzepliwych.

Pobyt w ICU wiązał się z ryzykiem dyskontynuacji leczenia 4 z 5 grup leków (w porównaniu z hospitalizacją bez pobytu w ICU). W trakcie rocznej obserwacji przerwanie leczenia wiązało się z wyższym ryzykiem wystąpienia złożonego punktu końcowego (zgon, wizyta w oddziale pomocy doraźnej lub ratunkowa hospitalizacja) z ilorazem szans 1.07 (95% CI, 1.03-1.11) dla przerwania leczenia statynami oraz 1.10 (95% CI, 1.03-1.16) dla przerwania stosowania leków przeciwpłytkowych/przeciwkrzepliwych.

A zatem, jak podsumowują autorzy pracy, luki w ciągłości opieki nad pacjentami stanowią potencjalne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Ich wypełnienie stanowi ważne zadanie dla zarządzających systemami opieki zdrowotnej.

Opracowane na podstawie: JAMA / 31 sierpnia 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Hospitalizacja wiąże się z ryzykiem braku kontynuacji stosowanego przewlekle leczenia”