Wybiórcze zwolnienie częstości rytmu serca iwabradyną a czynność i przebudowa lewej komory – wyniki badania SHIFT (Kongres ESC)

Jean-Claude Tardif i wsp – Effects of selective heart rate reduction with ivabradine on left ventricular remodelling and function: results from the SHIFT echocardiography substudy LINK: Eur Heart J online first

W najnowszej analizie 30 prób klinicznych, w których  punkty końcowe stanowiły zdarzenia kliniczne i 88 badań, w których punkt końcowy stanowił remodeling lewej komory wykazano, że odległa poprawa przeżywalności  związana z użyciem leku lub interwencji, w krótszym okresie czasu koreluje z ich wpływem na frakcję wyrzutową, objętość skurczową i rozkurczową  lewej komory.

Ocena wpływu nowo wprowadzanych interwencji na przebudowę serca jest więc zasadna. Wykazano, że iwabradyna, swoisty inhibitor prądu If w węźle zatokowo-przedsinkowym, ma korzystne działanie w niewydolności serca. W badaniu Systolic Heart failure treatment with the If inhibitor ivabradine Trial (SHIFT) wykazano, że stosowanie iwabradyny związane było z 18% zmniejszeniem ryzyka występowania zgonów i hospitalizacji z powodu progresji niewydolności serca (P<0.0001).

Warto zatem przyjrzeć się wynikom echokardiograficznej subanalizy badania SHIFT, poświęconej wpływowi  iwabradyny (vs placebo) na remodeling lewej komory. Do analizy włączono chorych z niewydolnością serca, frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF) ≤35%, ze spoczynkową czynnością serca ≥70 uderzeń/minutę (z utrzymanym rytmem zatokowym).

Wykazano, że leczenie iwabradyną znacząco zmniejszało indeksowaną objętość końcowo-skurczową lewej komory (LVESVI, podstawowy punkt końcowy subanalizy) vs. placebo (-7.0±16.3 vs.-0.9±17.1 mL/m2; różnica -5.8 mL/m2, P<0.001]. Spadek indeksowanej objętości końcowo-skurczowej był niezależny od stosowania beta-blokerów, etiologii niewydolności serca i wyjściowej LVEF. Iwabradyna zmniejszała także indeksowaną objętość końcowo-rozkurczową –   (-7.9±18.9 vs. -1.8±19.0 mL/m2, P<0.002) oraz zwiększała LVEF (+2.4±7.7 vs. -0.1± 8.0%, P<0.001).

Podstawowy punkt końcowy SHIFT (śmiertelność sercowo-naczyniowa i hospitalizacje z powodu niewydolności serca) występował częściej u chorych z wyjściową indeksowaną objętością końcowo-skurczową lewej komory powyżej mediany (59 mL/m2) (HR 1.62, 95% CI 1.03–2.56, P< 0.04). Najmniej incydentów obserwowano u chorych, u których LVESVI zmniejszył się relatywnie najbardziej.

Iwabradyna powodowała zatem w obserwacji 8-miesięcznej odwrotny remodeling serca, zmniejszenie objętości  lewej komory i wzrost LVEF. Zmiany występowały zgodnie w analizowanych podgrupach, niezależnie od wyjściowej LVEF, przyjmowania beta-blokerów i etiologii niewydolności serca. Obserwowano je pomimo, że ponad 90% chorych przyjmowało beta-blokery i leki blokujące aktywność układu renina-angiotensyna-aldosteron.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 29 sierpnia 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Wybiórcze zwolnienie częstości rytmu serca iwabradyną a czynność i przebudowa lewej komory – wyniki badania SHIFT (Kongres ESC)”