Indeks masy ciała i pozycja zawodowa mają wpływ na umieralność u kobiet – badanie kohortowe

Carole L. Hart, Laurence Gruer i Graham C.M. Watt – Cause specific mortality, social position, and obesity among women who had never smoked: 28 year cohort study LINK: BMJ 2011;d3785 (dostępny pełen tekst)

W British Medical Journal opublikowano wyniki interesującego badania z 28-letnią obserwacją, w którym analizowano umieralność w kilkutysięcznej kohorcie nigdy niepalących kobiet, klasyfikowanych do kilku grup w zależności od pozycji zawodowej i indeksu masy ciała.

Z dotychczasowych badań nad zależnością pomiędzy statusem socjo-ekonomicznym a stanem zdrowia wynika, że nawet 85% obserwowanych różnic pod względem umieralności pomiędzy grupami różniącymi się pozycją społeczną można przypisać paleniu tytoniu. Co zatem decyduje o różnicach wewnątrz populacji osób nigdy niepalących?

W analizowanej przez Hart i wsp. kohorcie 3613 kobiet wyjściowo  w wieku 45-64 lata, osoby o niższej pozycji zawodowej (w szczególności wykonujące prace fizyczną) charakteryzowały się gorszymi wynikami badań czynnościowych płuc i wyższym skurczowym ciśnieniem tętniczym od osób o wyższej pozycji zawodowej. W grupie kobiet pracujących fizycznie znamiennie częściej występowała otyłość.

Pięćdziesiąt jeden procent analizowanych kobiet zmarło z powodu chorób układu krążenia, a 27% z powodu nowotworów. Śmiertelność niezależnie od przyczyny w grupach o najniższym statusie zawodowym była nawet o 57%  większa w porównaniu z grupami o najwyższym statusie. Największy udział we wzroście umieralności miały choroby układu krążenia i układu oddechowego, ale nie nowotwory.

W analizie szczegółowej, za obserwowane różnice pod względem umieralności odpowiadała w największym stopniu dystrybucja otyłości, podwyższonego skurczowego ciśnienia tętniczego i nieprawidłowości w testach czynnościowych płuc.

Podsumowując, najniższą umieralność obserwowano u tych nigdy niepalących kobiet, które nie miały nadwagi/otyłości. Warto odnotować, że wpływ tej ostatniej na ryzyko zgonu był większy od wpływu pozycji zawodowej.

Opracowane na podstawie: BMJ / 28 czerwca 2011
Krzysztof Kurek

0 replies on “Indeks masy ciała i pozycja zawodowa mają wpływ na umieralność u kobiet – badanie kohortowe”