Największe wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej w Chinach: choroby przewlekłe

Redakcja The Lancet – China’s major health challenge: control of chronic diseases LINK: Lancet 2010;31:2351

W opublikowanym ostatnio raporcie Bank Światowy ostrzega Chiny przed nie tylko społecznymi, ale też ekonomicznymi konsekwencjami chorób niezakaźnych w tym kraju. Przewlekłe choroby niezakaźne w Chinach są zagrożeniem zdrowotnym numer jeden, powodując ponad 80% z 10,3 mln zgonów rocznie.

Według prognoz przedstawionych w raporcie (który powstał we współpracy z Ministerstwem Zdrowia w Chinach i Światową Organizacją Zdrowia), jeśli nie zostaną wprowadzone skuteczne metody kontroli i prewencji, częstość występowania chorób układu sercowo-naczyniowego, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, cukrzycy i raka płuca u osób powyżej 40 roku życia podwoi się lub nawet potroi w ciągu następnych dwóch dekad. Spowoduje to wzrost kosztów leczenia i spadek produktywności, zwiększając możliwość ekonomicznego spowolnienia i powstania problemów społecznych.

Wyliczono, że zmniejszenie śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych o 1% w latach 2010-2040 zaowocuje oszczędnościami rzędu 10,7 mld USD. Ale śmiertelność spowodowana chorobami niezakaźnymi to tylko wierzchołek góry lodowej. Chorobowość odpowiada bowiem za ponad 90% obciążenia budżetu związanego z chorobami niezakaźnymi. Zwiększona częstość występowania tych chorób spowoduje spadek liczby zdrowych pracowników. Spadek produktywności może być także spowodowany koniecznością opieki nad chorymi sprawowaną przez innych członków rodziny, co jest szczególnie istotnym zjawiskiem w przypadku Chin z powodu prowadzonej przez rząd polityki “jednego dziecka”.

Wzrastająca częstość występowania chorób niezakaźnych spowodowana jest zmianami społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi, jakie zaszły w tym kraju w czasie ostatnich kilku dziesięcioleci. Niewątpliwie dokonano wiele wydobywając z ubóstwa miliony obywateli, ale do tej pory nie włożono wystarczającego wysiłku w poprawę zdrowia populacji. Dochody wielu osób wzrosły, co poprawiło ich status zdrowotny, ale postępująca urbanizacja prowadząca do niezdrowych zachowań oraz zanieczyszczenia środowiska spowodowały wzrost czynników ryzyka chorób niezakaźnych, szczególnie wśród osób uboższych.

Chiński system opieki zdrowotnej, nastawiony dotychczas na leczenie ostrych schorzeń i chorób zakaźnych, jest obecnie w trakcie reformy. Głównym założeniem wprowadzonych zmian jest poprawa podstawowej opieki zdrowotnej. W ciągu kolejnych dziesięciu lat zaplanowano wykształcenie 300 tys. (!!!) lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Raport Banku Światowego podkreśla ekonomiczne skutki chorób przewlekłych w Chinach. Inwestycje w zapobieganie występowaniu chorób niezakaźnych będą nie tylko dobrym posunięciem dla zdrowia chińskiej populacji, ale spowodują także istotny zwrot finansowy.

Opracowane na podstawie: Lancet / 6 sierpnia 2011
Ewa Kowalik

0 replies on “Największe wyzwanie dla systemu opieki zdrowotnej w Chinach: choroby przewlekłe”