Depresja przedporodowa a psychpatologia dziecka

Susan Pawlby i wsp – Antenatal depression and offspring psychopathology: the influence of childhood maltreatment LINK: Br J Psych 2011;199:106

Na łamach British Journal of Psychiatry ukazała się praca Susan Pawlby i wsp. dotycząca zależności między depresją przedporodową u matki, złym traktowaniem dziecka w dzieciństwie (childhood maltreatment)  a późniejszym jego stanem psychicznym. W wielu wcześniejszych badaniach wykazano, iż oba czynniki mają wpływ na psychopatologię potomstwa, jednak do tej pory nie były one badane w tej samej grupie chorych.

Pawlby i wsp. przeprowadzili zatem badanie prospektywne na grupie 120 losowo wybranych kobiet ciężarnych, których stan psychiczny oceniano w 36 tygodniu ciąży, w ramach South London Child Development Study. U 25 z nich (21%) stwierdzono depresję przedporodową.

W dalszej obserwacji analizowano losy 120 dzieci  w wieku 11 lat,  stwierdzając   u 25 z nich  (21%)   różne formy złego traktowania w dzieciństwie. Następnie, w wieku 16 lat dokonywano oceny stanu psychicznego.

Autorzy stwierdzili, że pojedynczy czynnik, tzn. sama depresja przedporodowa lub tylko złe traktowanie w dzieciństwie, nie  zwiększały ryzyka rozwoju psychopatologii.  Z kolei dzieci matek z depresją przedporodową, które jednocześnie w dzieciństwie doświadczyły różnych form złego traktowania, były około 12-krotnie bardziej zagrożone rozwojem zaburzeń psychicznych. Co ważne, depresja przedporodowa zwiększała ryzyko złego traktowania dziecka prawie czterokrotnie. .

Wyniki powyższych analiz należy wziąć pod uwagę rozważając podejście do wciąż kontrowersyjnego leczenia depresji w ciąży oraz do powstawania i rozwoju psychologicznych i psychospołecznych programów przeciwdziałających depresji przedporodowej.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / Sierpień 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Depresja przedporodowa a psychpatologia dziecka”