Czy wieloskładnikowa tabletka poprawia przestrzeganie zaleceń? Badanie z Australii

L.A. Simons i wsp – Persistence with a single pill versus two pills of amlodipine and atorvastatin: the Australian experience, 2006u20132010 LINK: MJA 2011; 195: 134

Skuteczność leczenia zależy od przestrzegania zaleceń przez pacjenta. Zaprzestanie leczenia lub pomijanie dawek leków obniża jakość kontroli zaburzeń metabolizmu glukozy, dyslipidemii, czy też nadciśnienia tętniczego. W realnym świecie chorzy leczeni  hipotensyjnie i hipolipemicznie uzyskują jedynie 50% skuteczności obserwowanej w badaniach klinicznych.

Czy stosowanie leku zawierającego dwa składniki jednocześnie: hipotensyjny i hipolipemicznych kojarzy się z lepszym przestrzeganiem zaleceń i rzadszym zaprzestaniem terapii, w porównaniu do sytuacji, gdy dwa składniki stosowane są oddzielnie? W Australii porównano czas i odsetek zaprzestania leczenia przez pacjentów leczonych amlodypiną i atorwastatyną w postaci jednej tabletki lub dwóch oddzielnie podawanych preparatów. Posłużono się w tym celu bazą danych pacjentów, którym refundowano takie leczenie.

Spośród 4146 pacjentów leczonych tabletką dwuskładnikową 11% z nich nie powtarzało recepty po miesiącu, 33% zarzucało terapię po roku, a mediana leczenia tym preparatem wynosiła 35 miesięcy. Choć powyższe dane nie brzmią optymistycznie, jeszcze gorsze wskaźniki zaobserwowano w grupie 6204 osób stosujących oba leki oddzielnie: 23% badanych nie realizowało recepty po pierwszym miesiącu od rozpoczęcia terapii, 59% zaprzestawało leczenia po roku, a mediana czasu leczenia wynosiła zaledwie 7 miesięcy.

Podobne wyniki uzyskano w innych badaniach. W badaniu przeprowadzonym w USA osoby stosujące w prewencji chorób układu krążenia pojedynczą wieloskładnikową tabletkę pełniej przestrzegały zaleceń, co zmniejszało istotnie ilość zdarzeń sercowo-naczyniowych. A zatem warunkiem przestrzegania zaleceń jest nie tylko lepsza edukacja pacjenta, rzadsze objawy uboczne używanych leków, a także w przypadku wielolekowej terapii redukcja liczby przyjmowanych tabletek, najlepiej do jednej wieloskładnikowej.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 1 sierpnia 2011
Marek Kowrach

0 replies on “Czy wieloskładnikowa tabletka poprawia przestrzeganie zaleceń? Badanie z Australii”