Epidemiologia cukrzycy na świecie – czas na zdecydowane działania

M. Tobias – Global control of diabetes: information for action LINK: Lancet 2011;378:3

Jeden z komentarzy na łamach The Lancet poświęcono dynamicznej sytuacji w obszarze epidemiologii cukrzycy. W 2006 roku rezolucja Zgromadzenia Generalnego ONZ wskazała na zagrożenie dla rodzin, państw i świata, jakie wynika z narastającej epidemii cukrzycy.

Opinię tę wydają się potwierdzać nowe analizy epidemiologiczne prowadzone w ramach Global Burden of Metabolic Risk Factors of Chronic Diseases Collaborating Group.  Brak globalnego rejestru chorych na cukrzycę spowodował, że podstawę rozpatrywanych przez grupę badawczą zmian we wskaźnikach epidemiologicznych stanowiły dane z narodowych rejestrów lub badań epidemiologicznych na przestrzeni szeregu lat,  uzupełnianych zgodnie z odpowiednimi modelami statystycznymi. Okres analizy obejmował lata 1980-2007.

Globalnie w badanym okresie średnia glikemia wzrastała o 0,08 mmol/l na dekadę, co przełożyło się na wzrost częstości występowania cukrzycy o 7% na dekadę. Chorobowość z powodu cukrzycy w omawianym okresie wzrosła dla mężczyzn z 8,3% w 1980 do 9,8% w 2008 i odpowiednio dla kobiet: z 7,5% do 9,2%. Największy przyrost obserwowano dla regionu Oceanii (obie płcie) i regionu południowej Azji (kobiety).

Za jeden z ważnych czynników wzrostu liczby chorych na cukrzycę jest uznawany wzrost częstości otyłości i siedzącego trybu życia. Szacuje się, że jego udział przyczynowy we wzroście liczby chorych na cukrzycę wynosi 30%, za pozostałe 70% odpowiada zaś zmieniająca się demografia: wzrost liczby ludności oraz jej starzenie.

Dane te stanowią podstawę sformułowania programów zapobiegających epidemii cukrzycy na poziomie indywidualnym, państwowym i nawet globalnym. Konieczność podjęcia takiego wysiłku podkreśla fakt, że globalnie wykrywana jest zaledwie połowa przypadków istniejącej cukrzycy, a w przypadku rozpoznanej cukrzycy tylko połowa osób osiągnęła zalecany poziom kontroli glikemii (HbA1c <7%). We wrześniu 2011 roku z tymi problemami ma zmierzyć się Organizacja Narodów Zjednoczonych podczas Zgromadzenia Generalnego poświęconego prewencji i kontroli przewlekłych chorób niezakaźnych (UN General Assembly on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases (Nowy Jork, 19–20 września 2011).

Opracowane na podstawie: Lancet / 9 lipca 2011
Marek Kowrach