Epidemiologia depresji na świecie – najnowsze dane

E.Bromet i wsp – Cross-national epidemiology of DSM-IV major depressive episode LINK: BMC Medicine 2011;9:90 (dostępny pełen tekst)

Na łamach BMC Medicine przedstawiono pracę prezentującą częstość występowania dużych epizodów depresyjnych – the WHO WMH Survey Initiative. Analiza obejmowała zarówno kraje o dochodach wysokich  jak i niskich lub średnich. Definicję dużego epizodu depresyjnego oparto o kryteria DSM-IV, a jego wystąpienie określano w bezpośredniej rozmowie posługując się zestawem pytań opracowanych przez WHO: World Health Organization Composite International Diagnostic Interview. Kwestionariusz przeprowadzano w oparciu o reprezentatywną populację ok. 90 000 osób dorosłych.

Do grupy krajów o wysokich dochodach należały Belgia, Francja, Niemcy, Izrael, Włochy, Japonia, Holandia, Nowa Zelandia, Hiszpania i USA. Kraje o niskich i średnich dochodach, których przeprowadzano analizę to: Brazylia, Kolumbia, India, Liban, Meksyk, Chiny, Ukraina, Afryka Południowa.

Uzyskane dane w istotnej części potwierdzają wnioski z uprzednich badań epidemiologicznych. Chorobowość z powodu  dużego epizodu depresyjnego w okresie całego życia  wynosi w krajach o wysokich dochodach 14,6%, natomiast w okresie 12 miesięcznym 5,5%. Podobnie określone wskaźniki w krajach o niskich i średnich dochodach to odpowiednio 11,1% i 5,9%. Najniższe wskaźniki chorobowości <10% odnotowano w Indiach, Meksyku, Chinach, Południowej Afryce, najwyższe (>18%) w Brazylii (18,4%) i krajach wysoko rozwiniętych: Francji, Holandii, Nowej Zelandii i USA.

Średni wiek wystąpienia pierwszego epizodu był zbliżony w obu porównywanych grupach państw i wynosił w krajach o wysokich dochodach 25,7 lat i w krajach o niskich i średnich dochodach 24 lata.  Stałym elementem była dwukrotna przewaga częstości występowania depresji u kobiet. Ważnym czynnikiem decydującym o wystąpieniu dużego epizodu depresyjnego były relacje międzyludzkie, a w mniejszym stopniu ekonomiczne. Wystąpienie epizodu depresyjnego pogarszało funkcjonowanie osób w najbliższym czasie od momentu jego wystąpienia, a w mniejszym stopniu w bardziej odległym czasie.

Uzyskane dane epidemiologiczne wskazują na istotny problem depresji, dotykający dużego odsetka populacji w kraj rozwiniętych i rozwijających się. Wymaga to wypracowania działań prewencyjnych i doprecyzowania społeczno-ekonomicznych uwarunkowań tej choroby.

Opracowane na podstawie: BMC Psychiatry / 26 lipca 2011
Marek Kowrach

0 replies on “Epidemiologia depresji na świecie – najnowsze dane”