Zaburzenia afektywne i lękowe a ryzyko uzależnienia od alkoholu

Wenbin Liang i wsp – Affective disorders, anxiety disorders and the risk of alcohol dependence and misuse LINK: Br J Psychiatry online

Na łamach British Journal of Psychiatry ukazała się praca Lianga i wsp. na temat związku zaburzeń afektywnych i lękowych z ryzykiem uzależnienia od alkoholu lub jego nadużywania.  Nadmierne spożywanie  alkoholu jest jedną z najczęstszych przyczyn przewlekłych chorób i urazów na świecie. Badania wykazały, że odpowiada za 3,8% całkowitej śmiertelności i 4,6% chorobowości.

W kilku analizach stwierdzono, że istnieje związek między nadużywaniem alkoholu a innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak choroba afektywna dwubiegunowa, depresja, uogólnione zaburzenia lękowe, lęk paniczny i nadużywanie leków.  Celem pracy Lianga i wsp. było zbadanie, czy zaburzenia afektywne i lękowe w wywiadzie zwiększają ryzyko nadużywania i uzależnienia od alkoholu.

Do retrospektywnego badania kohortowego włączono dane z 2007 Australia Mental Health Survey dotyczące 8841 chorych w wieku 18-85 lat z rozpoznaniem zaburzeń afektywnych, lękowych oraz nadużywających lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Oceniano występowanie ryzykownych zachowań związanych z nadużywaniem alkoholu (np. problemy w pracy, jazda samochodem w stanie nietrzeźwości) lub uzależnienia.

Wykazano, że osoby z zaburzeniami afektywnymi i lękowymi miały większe ryzyko rozwinięcia uzależnienia od alkoholu lub jego nadużywania (RR odpowiednio 5,46 i 3,56 w ciągu pięciu lat od rozpoznania zaburzenia psychicznego). Ryzyko było szczególnie wysokie  w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej (około 7-krotnie wyższe niż w populacji ogólnej).

Wyniki badania sugerują zatem, że zaburzenia psychicznie mogą mieć znaczący wpływ na rozwinięcie się uzależnienia lub nadużywania alkoholu. Istnieją również badania pokazujące zależność odwrotną – nadużywanie alkoholu zwiększa ryzyko zaburzeń psychicznych, związek przyczynowo-skutkowy może zatem mieć charakter dwustronny. Tym niemniej, wyniki badania wskazują na potrzebę szczególnej edukacji osób z nowo rozpoznanymi zaburzeniami afektywnymi i lękowymi na temat zagrożeń wynikających z nadmiernego spożywania alkoholu.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / Czerwiec 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Zaburzenia afektywne i lękowe a ryzyko uzależnienia od alkoholu”