Opieka szpitalna – nowe badania

Amir K. Jaffer – Update in hospital medicine: studies likely to affect inpatient practice in 2011 LINK: Cleve Clin J Med 2011;78:430 (dostępny pełen tekst)

Na łamach Cleveland Clinic Journal of Medicine ukazała się praca Amira K. Jaffera dotycząca wyników wybranych nowych badań mogących mieć znaczenie w opiece szpitalnej.  W ostatnich latach ukazały się prace na temat nowych antykoagulantów, poprawy jakości opieki szpitalnej, intensywnej terapii i opieki okołooperacyjnej. Autor przedstawia pokrótce wyniki tych badań.

Pierwszą od ponad pięćdziesięciu lat alternatywą dla warfaryny jest dabigatran. Wytyczne American Heart Association zalecają ten lek u chorych z migotaniem przedsionków, spełniających kilka warunków – nie mogą to być pacjenci ze sztuczną zastawką lub istotną hemodynamicznie niewydolnością zastawkową, niewydolnością nerek i wątroby. Poza tym chorzy muszą stosować się do przyjmowania leku dwa razy dziennie i zaakceptować cenę leku.

Wśród prac istotnych dla praktyki lekarskiej Jaffer przytacza też wyniki badania Pronovosta i wsp. dotyczącego zmniejszenia ilości zakażeń związanych z implantacją cewników dożylnych po wprowadzeniu zaleceń dotyczących odpowiedniej higieny rąk, mycia skóry pacjenta chloroheksydyną oraz wkładania sterylnej maski, czepka, fartucha i rękawiczek. Postępowanie takie pozwoliło to na zmniejszenie ilości zakażeń z 7,7% do 1,1% po 36 miesiącach od wprowadzenia zaleceń, zmniejszając znacznie ilość zgonów chorych i koszty opieki zdrowotnej.

Z kolei  Tian i wsp. opublikowali dane z największego rejestru zatrzymań akcji serca na oddziałach intensywnej opieki (ok. 50 000 przypadków pierwszego epizodu NZK). Autorzy wykazali, że przeżycie do wypisu ze szpitala po resuscytacji wynosi ok. 16% i wiąże się z takimi czynnikami jak; stosowanie leków presyjnych (odwrotna korelacja, 21,2% vs 9,3%) oraz od ich rodzaju i ilości. Innymi niezależnymi czynnikami pogarszającymi rokowanie była rasa inna niż biała, mechaniczna wentylacja, wiek powyżej 65 lat i wystąpienie NZK w nocy lub podczas weekendu.

Misky  i wsp. wykazali z kolei, że chorzy, którzy nie zgłosili się na wizytę kontrolną do lekarza rodzinnego w ciągu czterech tygodni od wypisu ze szpitala mieli dziesięciokrotnie większe ryzyko ponownej hospitalizacji oraz nieistotny statystycznie trend do dłuższego ponownego pobytu w szpitalu.

Ostatnim badaniem przytaczanym przez Jaffera była analiza Wijeysundera i wsp., którzy na podstawie rejestru ok. 270 000 pacjentów wykazali, że testy wysiłkowe powinny być wykonywane przed zabiegami niekardiochirurgicznymi u chorych wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego  (wg Revised Cardiac Risk Index) oraz u części chorych pośredniego ryzyka, natomiast nie stwierdzono korzyści u chorych niskiego ryzyka. Pozytywny wynik testu może spowodować włączenie statyn i beta-blokerów, a także bardziej intensywne działania około- i pozabiegowe, co może tłumaczyć wyniki badania.

Opracowane na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine / Lipiec 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Opieka szpitalna – nowe badania”