Zmiany w świadomości choroby, leczeniu i kontroli nadciśnienia tętniczego w Kanadzie – można osiągnąć dużą poprawę

Finlay A. McAlister i wsp – Changes in the rates of awareness, treatment and control of hypertension in Canada over the past two decades LINK: CMAJ 2011;183:1007 (dostępny pełen tekst)

Analizy baz danych wskazują na znaczące zwiększenie zużycia leków hipotensyjnych w Kanadzie w czasie ostatniej dekady. McAlister i wsp. przeprowadzili badanie oceniające trendy występowania nadciśnienia tętniczego i jego kontroli pomiędzy 1992 a 2009 rokiem w tym kraju. Analizę przeprowadzono na podstawie trzech populacyjnych badań ankietowych: Canadian Heart Health Surveys (1986–1992), Ontario  Survey on  the Prevalence and Control of Hypertension (2006) oraz Canadian Health Measures  Survey (2007-2009), w których zbierano informacje na temat stanu zdrowia i pomiarów ciśnienia tętniczego wśród dorosłych osób.

Częstość występowania nadciśnienia tętniczego w całej populacji nie zmieniła się istotnie pomiędzy 1992 a 2009 rokiem i wyniosła odpowiednio 19.7% oraz 21.6%. Kontrola wartości ciśnienia tętniczego uległa poprawie z 13,2%   w 1992 roku do 64,6%  w 2009 roku, odzwierciedlając poprawę  świadomości i wiedzy na temat choroby  (z 56,9%   w 1992 roku do 82,5%    w 2009 roku) oraz wzrost częstości leczenia nadciśnienia tętniczego  (z 34,6%   w 1992 roku do 79,0%   w 2009 roku).

Wielkość poprawy dotyczącej świadomości i wiedzy na temat choroby, stosowania terapii hipotensyjnej i kontroli wartości ciśnienia tętniczego były zbliżone wśród chorych ze współistniejącymi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego oraz u pacjentów bez chorób współistniejących.

Chociaż stwierdzono podobne wartości skurczowe ciśnienia tętniczego u chorych z nieleczonym nadciśnieniem tętniczym w 1992 i 2009 roku  (odpowiednio 146  mm Hg oraz 148  mm Hg), wśród osób bez nadciśnienia tętniczego oraz leczonych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym wartości te były istotnie niższe w 2009 roku w porównaniu z rokiem 1992 i wyniosły odpowiednio 113   versus 117   mm Hg dla osób bez nadciśnienia oraz 128   versus 145   mm Hg dla chorych z nadciśnieniem tętniczym.

Podsumowując, częstość występowania nadciśnienia tętniczego pozostaje stabilna w populacji ogólnej dorosłych w Kanadzie w czasie dwóch ostatnich dekad. Wskaźniki dotyczące leczenia oraz kontroli wartości ciśnienia tętniczego uległy natomiast w tym okresie bardzo istotnej poprawie.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 14 czerwca 2011
Ewa Kowalik

0 replies on “Zmiany w świadomości choroby, leczeniu i kontroli nadciśnienia tętniczego w Kanadzie – można osiągnąć dużą poprawę”