Kortykosteroidoterapia w zewnątrzszpitalnym zapaleniu płuc

Marco Confalonieri i G. Umberto Meduri – Glucocorticoid treatment in community-acquired pneumonia LINK: Lancet 2011;377:1982

Kortykosteroidy stosowane w uzupełnieniu antybiotykoterapii nabytego poza szpitalem zapalenia płuc mogą zmniejszać odległą chorobowość i śmiertelność związane z tą chorobą, sugerują Confalonieri i Meduri, autorzy krótkiego artykułu, który ukazał się w The Lancet.

Z dotychczasowych obserwacji wynika, że rekonwalescenci po zewnątrzszpitalnym zapaleniu płuc stanowią grupę podwyższonego ryzyka zgonu w porównaniu z ogólną populacją. Jednocześnie wzrasta liczba dowodów na korzystny wpływ steroidów stosowanych jednocześnie z antybiotykami u hospitalizowanych osób z tą chorobą.

W The Lancet opublikowano wyniki największego z dotychczasowych badań poświęconych temu zagadnieniu, autorstwa Meijvis i wsp. W oparciu o analizę 304 pacjentów stwierdzono, że 4-dniowe leczenie uzupełniające deksametazonem w małej dawce przyczyniło się do skrócenia średniego czasu hospitalizacji  oraz znamiennej poprawy ogólnej sprawności po 30 dniach w porównaniu z samą antybiotykoterapią.

Komentując tą publikację, Confalonieri i Meduri wracają do patofizjologicznego modelu sepsy, w większości wywoływanej przez zapalenie płuc. Zwracają uwagę na fakt, że po krótkim okresie uogólnionej reakcji zapalnej o bezpośrednim wpływie na wczesną chorobowość i śmiertelność, następuje faza utajona, bez objawów klinicznych, ale z przewlekle podwyższonymi markerami zapalenia. To zjawisko jest najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem podwyższonej śmiertelności w odległym horyzoncie czasowym.

W świetle tych danych uzasadnione wydaje się znaczące wydłużenie czasu steroidoterapii po zewnątrzszpitalnym zapaleniu płuc. Tym bardziej, że korzyści ze stosowania steroidów w tej grupie chorych zanikają już po 2-3 dniach od przerwania terapii. Powyższa hipoteza wymaga pilnej weryfikacji w odpowiednio zaprojektowanych badaniach.

Opracowane na podstawie: Lancet / 11 czerwca 2011
Krzysztof Kurek

0 replies on “Kortykosteroidoterapia w zewnątrzszpitalnym zapaleniu płuc”