Trendy w latach 2001-2008 w zabiegach rewaskularyzacji w USA (CABG vs PCI)

Andrew J. Epstein i wsp – Coronary Revascularization Trends in the United States, 2001-2008 LINK: JAMA 2011;305:1769

Opublikowane w latach 2007 i 2009 wyniki badań Clinical Outcomes Utilizing Revascularization and Aggressive Drug Evaluation (COURAGE) i Synergy Between PCI With Taxus and Cardiac Surgery (SYNTAX) dostarczyły istotnych danych dotyczących skuteczności zabiegów rewaskularyzacji w porównaniu z farmakoterapią oraz wyników pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) w porównaniu z interwencjami przezskórnymi (PCI) z zastosowaniem stenów uwalniających leki (DES).

Badanie COURAGE nie dostarczyło przekonujących dowodów na przewagę PCI nad leczeniem zachowawczym stabilnej choroby wieńcowej, z kolei SYNTAX potwierdziło przewagę leczenia kardiochirurgicznego nad implantacją DES u części pacjentów z chorobą wieńcową. W tym kontekście warto przyjrzeć się zmianom w liczbie poszczególnych typów zabiegów rewaskularyzacji w latach 2001-2008 na podstawie amerykańskich danych pochodzących z Healthcare Cost and Utilization Project’s Nationwide Inpatient Sample.

A zatem, w porównaniu z latami 2001-2002 w latach 2007-2008 odnotowano 15% spadek rocznej liczby zabiegów rewaskularyzacji (P<0.001). Liczba CABG spadała stabilnie z 1742  zabiegów CABG na milion osób dorosłych na rok w latach 2001-2002 do 1081  CABG na milion osób dorosłych na rok w latach 2007-2008 (P<0.001).

W tym samym czasie nie odnotowano istotnej zmiany liczby PCI (3827 PCI na milion osób dorosłych na rok w latach 2001-2002 vs 3667  PCI na milion osób dorosłych na rok w latach 2007-2008, P=0.74). A zatem przy łagodnym spadku łącznej liczby zabiegów rewaskularyzacji odnotowano istotny (o jedną trzecią) spadek liczby CABG. Spadek CABG miał w ciągu całych 8 lat charakter liniowy co wskazuje, że nie spowodowało go żadne pojedyncze zdarzenie, takie jak wprowadzenie nowych metod interwencji, publikacja  nowych wyników badań lub wydanie zaleceń klinicznych.

Choć jest możliwe, że spadek częstości wykonywania zabiegów CABG był  niezależny od wykorzystania PCI, to wydaje się jednak, że lekarze w ostatniej dekadzie w coraz większym stopniu zamiast CABG rekomendowali PCI.  Stało się tak pomimo, iż wyniki SYNTAX pokazały, że nawet w erze DES CABG jest skuteczniejszą metodą rewaskularyzacji u osób z chorobą trójnaczyniową lub chorobą pnia.

Wśród przyczyn spadku liczby CABG może być coraz większa liczba PCI wykonywanych w ostrych zespołach wieńcowych. Autorzy pracy uważają jednak, że w połączeniu z wcześniejszymi analizami prezentowane przez nich dane sugerują, że duża część chorych nie poddanych CABG w latach 2007- 2008 byłaby właściwymi kandydatami do tego zabiegu.

Opracowane na podstawie: JAMA / 6 czerwca 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Trendy w latach 2001-2008 w zabiegach rewaskularyzacji w USA (CABG vs PCI)”