Czy wzrasta częstość występowania zaburzeń psychicznych?

N. Spiers i wsp – Age and birth cohort differences in the prevalence of common mental disorder in England: NationalPsychiatric Morbidity Surveys 1993u20132007 LINK: Br J Psychiatry 2011;198:479

Panuje powszechny pogląd, że w ostatnich latach  częstość występowania zaburzeń psychicznych narasta. Przyczyn tego zjawiska można się z jednej strony doszukiwać się w zmieniających się warunkach życia społecznego, a drugiej strony w zmieniających się i ułatwiających rozpoznanie kryteriach diagnostycznych. Brak jest jednak danych epidemiologicznych potwierdzających jednoznacznie takie hipotezy. 

Na łamach British Journal of Psychiatry przedstawiono wyniki wieloletniego badania epidemiologicznego przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii:  British Adult Psychiatric Morbidity Survey, w którym w latach 1993, 2000 i 2007, w oparciu o jednolity kwestionariusz ( Revised Clinical Interview Schedule) przeprowadzano badanie wśród losowo wybranych dorosłych osób zamieszkujących w Wielkiej Brytanii (6815 osób w 2007 roku, 6977 osób w 2000 roku, 8670 osób w 1993 roku). W przypadku, gdy suma punktów z kwestionariusza przekraczała 12 rozpoznawano powszechne  zaburzenia psychiczne bez ich uszczegółowionego rozpoznania (depresja, zaburzenia lękowe, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne). Analizie podawano również pojedyncze objawy takie jak zaburzenia snu, drażliwość, zmartwienie, uczucie zmęczenia i wyczerpania.

Częstość powszechnych schorzeń psychicznych w porównywanych trzech okresach okazała się zbliżona i wyniosła u kobiet 18,1%, 18,5% i 18,9% i u mężczyzn 10,9%, 12,6% i 11,8%, odpowiednio dla trzech analizowanych okresów.

Analizując dane z kohort urodzeniowych wykazano wzrost częstości występowania zaburzeń psychicznych  u mężczyzn pomiędzy kohortą urodzoną w latach 1943-49, a kohortą urodzoną w latach 1950-56.   Mniej wyrażony, ale również zauważalny skok częstości zaburzeń między tymi kohortami wiekowymi 1943-49 a 50-56 stwierdzono  u kobiet.

W obserwowanym okresie wzrosła natomiast częstość zgłaszanych zaburzeń snu: u kobiet z 28,4% w 1993 do  36,7%, w 2007 roku i  u mężczyzn z 20,8% w 1993 roku do 23,1% w 2007 roku. 

A zatem, poza zaburzeniami snu  brak jest dostatecznych podstaw, aby potwierdzić panujący pogląd o narastającej częstości występowania schorzeń psychicznych.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / Czerwiec 2011
Marek Kowrach

0 replies on “Czy wzrasta częstość występowania zaburzeń psychicznych?”