Wytyczne leczenia astmy a codzienna praktyka

Sven-Erik Dahlu00e9n i wsp – Asthma Treatment Guidelines Meet the Real World LINK: N Engl J Med 2011;364:1769

Na łamach New England Journal of Medicine (NEJM) ukazał się edytorial Sven-Erika Dahléna na temat praktycznego zastosowania wytycznych dotyczących leczenia astmy. Astma jest bardzo częstym problemem zdrowotnym, w związku z czym większość chorych jest leczona przez lekarzy ogólnych i rodzinnych.

Według zaleceń pierwszym lekiem stosowanym u chorego z zaostrzeniem astmy powinien być steroid wziewny. Istnieje jedna inna opcja leczenia pierwszej linii – leki antyleukotrienowe (leukotriene-receptor antagonists, LTRA. W badaniach randomizowanych leki te były skuteczniejsze niż placebo, ale z reguły nieco mniej skuteczne niż steroidy wziewne.

Wytyczne dotyczące astmy są określane w oparciu o randomizowane badania kontrolowane, więc populacja włączana do badań jest tylko niewielkim wycinkiem rzeczywistej populacji chorych z astmą.   W aktualnym  numerze NEJM ukazała się praca Price’a i wsp., w której  przedstawiono wyniki badań dotyczących leczenia astmy w dwóch dużych grupach chorych. Badania te miały charakter otwarty, „pragmatyczny”, odzwierciedlający codzienną praktykę.

W omawianych badaniach  jedna grupa chorych otrzymywała wziewny steroid lub LTRA, druga grupa – oprócz wziewnych steroidów otrzymywała LTRA lub długodziałający betamimetyk wziewny. Pierwotnym punktem końcowym obu badań były objawy astmy, a chorzy byli obserwowani dwa lata.

W obu analizach wykazano, że LTRA są równie skuteczne jak steroidy wziewne w pierwszej linii kontroli objawów astmy oraz równie skuteczne jak długodziałające betamimetyki jako dodatkowy lek dołączony do wziewnego steroidu.  Dodatkową korzyścią LTRA jest doustna forma leku, ponieważ łatwiej przyjąć tabletkę raz lub dwa razy dziennie niż używać inhalatora. Ponadto, część chorych z astmą ma również przewlekły nieżyt nosa i inne choroby towarzyszące, które mogą być kontrolowane za pomocą LTRA. Dodatkowo, leki te ze względu na powstawanie preparatów generycznych mają coraz niższą cenę oraz  dobry profil bezpieczeństwa.

Zdaniem autora komentarza, badanie Price’a i wsp. pokazuje, że LTRA są skuteczną alternatywą leczniczą u chorych z astmą, kontrolującą objawy tak samo skutecznie, jak steroidy wziewne.

Opracowane na podstawie: NEJM / 5 maja 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Wytyczne leczenia astmy a codzienna praktyka”