Zastosowanie zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej w wykrywaniu raka płuca u chorych z zapaleniem płuc

Karen L. Tang i wsp – Incidence, Correlates, and Chest Radiographic Yield of New Lung Cancer Diagnosis in 3398 Patients With Pneumonia LINK: Arch Intern Med 2011 doi:10.1001/archinternmed.2011.155

Na łamach Archieves of Internal Medicine ukazała się praca Karen L. Tang i wsp. dotycząca zastosowania zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej wykonywanych u chorych z zapaleniem płuc w wykrywaniu raka płuca.

Pozaszpitalne zapalenie płuc jest częstą chorobą, występującą rocznie  u około 12/1000 osób. Niektóre rekomendacje zalecają wykonanie u chorego zdjęcia klatki piersiowej po 4-8 tygodniach od zakończenia leczenia zapalenia płuc, zarówno celem oceny skuteczności leczenia, jak również wykluczenia ewentualnego raka płuca predysponującego do pneumonii. Zalecenia te są szczególnie ważne u osób wysokiego ryzyka raka płuc: pacjentów starszych i palaczy papierosów.

Celem pracy była ocena częstości występowania i korelacji noworozpoznanego raka płuca z zapaleniem płuc oraz zastosowania diagnostycznego zdjęć radiologicznych klatki piersiowej u chorych z zapaleniem płuc. Grupę badaną  stanowiło 3398 pacjentów z potwierdzonym radiologicznie zapaleniem płuc wypisanych ze szpitali i oddziałów ratunkowych w Edmonton (Alberta, Kanada). Chorzy byli włączani do badaniach w latach 200-2002 i następnie obserwowani przez 5 lat. Oceniano częstość występowania raka płuca  po 90 dniach, po roku i po pięciu latach.

W grupie badanej 59% chorych miało więcej niż 50 lat, 52% było płci męskiej i 17% paliło papierosy. Po 90 dniach u 1,1% chorych rozpoznano raka płuca, po roku – u 1,7%, po pięciu latach – u 2,3% pacjentów. Mediana czasu do rozpoznania wynosiła 109 dni. Niezależne czynniki związane z rakiem płuca to wiek 50 lat i więcej, płeć męska i palenie papierosów.

U 40% chorych, którzy mieli wykonane zdjęcia do 90 dni po diagnozie zapalenia płuc, przydatność diagnostyczna radiogramu w wykrywaniu raka płuca (diagnostic yield)  wynosiła 2,5%, a jeśli brano pod uwagę tylko chorych powyżej 50 roku życia – 2,8%.

Częstość występowania noworozpoznanego raka płuca po rozpoznaniu zapalenia płuc jest zatem stosunkowo niska. Rutynowe wykonywanie zdjęć klatki piersiowej w celu wykrycia raka płuca u wszystkich chorych po zapaleniu płuc  nie jest uzasadnione, jednak może być rozważane u chorych powyżej 50 roku życia.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 25 kwietnia 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Zastosowanie zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej w wykrywaniu raka płuca u chorych z zapaleniem płuc”