Medycyna akademicka: zadowolenie z kariery i wypalenie zawodowe

J.J. Glasheen i wsp – Career satisfaction and burnout in academic hospital medicine LINK: Arch Intern Med 2011;171:782

Na łamach Archives of Internal Medicine przedstawiono  wyniki badania ankietowego  lekarzy akademickich pracujących w szpitalach. Niewiele wiadomo o  zasadach promocji zawodowej, zadowoleniu z wykonywanej pracy czy objawach wypalenia zawodowego, występujących w tej grupie lekarzy. Ocenie tego zagadnienia miała służyć ankieta wysłana do lekarzy szpitalnych 20 amerykańskich  akademickich centrów medycznych.

Dane uzyskano od 420 lekarzy. Jak wygląda sytuacja zawodowa tych osób?  1 na 5 pracowników spędzał ponad 80% aktywności na działalność nie związaną z nauczaniem. Większość nie była pierwszym autorem publikacji w recenzowanych czasopismach lub też nie prezentowała się na dużych spotkaniach lub kongresach. Większość z badanych (86%), pełniło funkcję instruktora klinicznego lub asystenta profesora.

Około 76% spośród ankietowanych było zadowolonych z wykonywanej pracy, 63% potwierdziło odczuwane wsparcie ze strony przełożonych, a 54% miało wpływ na harmonogram swoich obowiązków. Pomimo powyższych, wysoki poziom stresu podawało 67% lekarzy szpitalnych,  a 1 na 4 zgłaszał w ankiecie uczucie wypalenia zawodowego (o różnym natężeniu).

Do czynników związanych z satysfakcją zawodową zaliczono możliwość kształcenia się i zdobywania podspecjalizacji. Stopień zadowolenia z pracy związany był też z takimi czynnikami jak możliwość spędzania czasu wolnego z rodziną, możliwość wpływania na harmonogram pracy i wsparcie ze strony przełożonych. Brak tych  czynników miał wpływ na objawy wypalenia zawodowego.

Niski stopień satysfakcji zawodowej kojarzył się z brakiem ufności we własne możliwości nauczania medycyny oraz brakiem publikacji i prezentacji ustnych na sesjach w danej instytucji. Ostatni z tych elementów wpływał również negatywnie na objawy wypalenia zawodowego.

Dane według autorów wskazują na istotną rozbieżność między elementami pracy akademickiej a obowiązkami nałożonymi przez szpital. Rozbieżność  ta rodzi stres, jest przyczyną zespołu wypalenia zawodowego jak również ogranicza możliwość uzyskania kolejnych stopni w karierze akademickiej. W odniesieniu do organizacyjnych czynników kariery zawodowej, autorzy podkreślają rolę jaką odgrywają przełożeni, m.in. rozdysponowując obowiązki i wspierając działania lekarzy.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 25 kwietnia 2011
Marek Kowrach