Świeży zawał serca i choroba wielonaczyniowa: nie wszystkie naczynia są sobie równe

George D Dangas, Samin K Sharma, Roxana Mehran – Acute myocardial infarction and multivessel disease: some vessels are more equal than others LINK: Heart 2010;96:1955

Jedne z najtrudniejszych decyzji odnośnie rewaskularyzacji mięśnia serca dotyczą pacjentów z chorobą wielonaczyniową i świeżym zawałem serca. Zarówno przezskórna angioplastyka wieńcowa (PCI) jak i zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) charakteryzują się podobnym wskaźnikiem zgonów i zawałów serca, przy czym w przypadku PCI częściej konieczne jest powtarzanie procedury, a w przypadku CABG częściej występują udary mózgu.

Wykazano, że kompletna rewaskularyzacja (zarówno PCI jak CABG) jest czynnikiem predykcyjnym lepszych wyników klinicznych w porównaniu z niepełną rewaskularyzacją. Główną przyczyną niepełnej rewaskularyzacji jest przewlekłe zamknięcie tętnicy wieńcowej (ang. chronic total occlusion, CTO). Jednakże żadne z badań klinicznych nie uwzględnia tego ważnego problemu u pacjentów ze świeżym zawałem serca i chorobą wielonaczyniową wymagających pilnej rewaskularyzacji, a rekomendacje postępowania w tym przypadku opierają się głównie na opinii ekspertów.

Złożoność problemu nasila fakt występowania u chorych cukrzycy, a co za tym idzie możliwości niemego niedokrwienia i problemów dotyczących skuteczności PCI oraz CABG w tej grupie chorych. W tym samym wydaniu Heart Claessen i wsp. opublikowali doświadczenia swojego ośrodka w pierwotnej PCI i oszacowali względny wpływ choroby wielonaczyniowej (w tym z CTO tętnicy niezwiązanej z zawałem, non-infarct-related artery) na wyniki leczenia. Wielkość próby (ponad 4 tys. przypadków zawału serca z uniesieniem odcinka ST, w tym ponad 500 chorych z cukrzycą) pozwala na wiarygodną ocenę występowania choroby wielonaczyniowej i CTO grupie pacjentów.

Ważną obserwacją pochodzącą z badania jest fakt, że choroba wielonaczyniowa występowała u jednej trzeciej chorych bez cukrzycy (33%) i u większości chorych z cukrzycą (51%). CTO tętnicy niezwiązanej z zawałem zarejestrowano dwa razy częściej u chorych z cukrzycą w porównaniu z pozostałymi chorymi (21% vs 12%), Stwierdzenie przewlekłego zamknięcia tętnicy wieńcowej niezwiązanej z zawałem było silnym i niezależnym niekorzystnym czynnikiem rokowniczym w obserwacji 5-letniej.

Autorzy przedstawianej analizy prowadzą badanie randomizowanego, w którym prospektywnie zostanie oceniony  wpływ wczesnej (do 7 dni po pierwotnej PCI)  rewaskularyzacji przewlekle zamkniętego naczynia (nie związanego z zawałem) na wyniki leczenia.

Opracowane na podstawie: Heart / Grudzień 2010
Ewa Kowalik

0 replies on “Świeży zawał serca i choroba wielonaczyniowa: nie wszystkie naczynia są sobie równe”