Najnowsze wytyczne australijskie dotyczące zapobiegania, wykrywania i leczenia przewlekłej niewydolności serca

Henry Krum i wsp – 2011 Update to National Heart Foundation of Australia and Cardiac Society of Australia and New Zealand Guidelines for the prevention, detection and management of chronic heart failure in Australia, 2006 LINK: Med J Aust 2011;194:405

Na łamach Medical Journal of Australia ukazała się praca Kruma i wsp., przedstawiająca najnowsze wytyczne australijskie dotyczące zapobiegania, wykrywania i leczenia przewlekłej niewydolności serca (chronic heart failure, CHF).  CHF  jest ważnym problemem współczesnej medycyny, a ilość chorych na tą śmiertelną chorobę wciąż wzrasta .

W 2006 roku National Heart Foundation of Australia i Cardiac Society of Australia and New Zeland opublikowały wytyczne postępowania w tej chorobie. W roku 2011, w związku z nowymi wynikami badań klinicznych, pojawiła się konieczność zaktualizowania tych rekomendacji.  W pracy przedstawiono najważniejsze zmiany w zaleceniach.

Potwierdzono, że oznaczanie poziomu BNP lub N-końcowego BNP jest przydatne w monitorowaniu leczenia u chorych z dysfunkcją skurczową, zwłaszcza niewystarczająco odpowiadających przy konwencjonalnym postępowaniu. Zatwierdzono też stosowanie nebiwololu w terapii stabilnej CHF, również u chorych powyżej 70. roku życia. Blokery receptora angiotensynowego mogą być stosowane jako alternatywa i chorych nietolerujących inhibitorów konwertazy, a większa dawka jest skuteczniejsza i przynosi większą korzyść.

Na podstawie badania SHIFT wytyczne rekomendują rozważenie zastosowania iwabradyny u chorych ze skurczową HF, z rytmem zatokowym >= 70/min, zwłaszcza po wcześniejszej hospitalizacji z powodu HF. Terapia eplerenonem powinna być rozważana u chorych pozostających w II klasie NYHA pomimo standardowego leczenia.

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe  mogą być rozważane jako leczenie drugiego rzutu u chorych z utrzymującymi się objawami pomimo standardowej terapii. W przeciwieństwie do informacji z 2006 roku uznano, że metformina jest raczej bezpieczna u chorych z CHF, z wyjątkiem tych ze współistniejącą niewydolnością nerek.

W zaostrzeniach CHF, szczególnie w obrzęku płuc, powinno się rozważyć oddech wspomagany typu CPAP lub BiPAP. W przypadku współistnienia migotania przedsionków nadal standardem jest kontrola rytmu serca i doustne antykoagulanty. Należy również pamiętać o wykrywaniu i uzupełnianiu niedoboru żelaza u chorych z CHF. Chorzy wypisywani do domu powinni mieć dostęp do multidyscyplinarnej opieki.

Powyższe informacje stanowią bieżące uzupełnienie wytycznych, jednak ich interpretacja powinna zawsze być połączona z właściwą oceną kliniczną i sytuacją danego chorego.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 18 kwietnia 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Najnowsze wytyczne australijskie dotyczące zapobiegania, wykrywania i leczenia przewlekłej niewydolności serca”