Przestrzeganie zaleceń a rokowanie – wyniki europejskiego rejestru REACH

Patrice P Cacoub i wsp – Effects of adherence to guidelines for the control of major cardiovascular risk factors on outcomes in the REduction of Atherothrombosis for Continued Health (REACH) Registry Europe LINK: Heart 2011;97:660

Doskonale wiadomo, że agresywna redukcja czynników ryzyka zmniejsza liczbę zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych z aterotrombozą. Rejestr REduction of Atherothrombosis for Continued Health (REACH) pokazał jednak dużą lukę pomiędzy rekomendacjami towarzystw naukowych a praktyką kliniczną.

Klasyczne czynniki ryzyka są leczone i kontrolowane w sposób niewystarczający. Dotyczy to zwłaszcza osób z miażdżycą wielu łożysk naczyniowych. Rejestr REACH dostarczył unikalnej okazji, aby dokonać analizy tego zjawiska w Europie, u osób powyżej 45 roku życia z objawową chorobą wieńcową i/lub miażdżycą  tętnic mózgowych i/lub tętnic obwodowych

Analizie poddano dane 20 588 objawowych chorych (średni wiek 67 lat, 70.6% mężczyzn) z 18 krajów europejskich, obserwowanych wyjściowo oraz po 12, 24 i 36 miesiącach. “Dobrą kontrolę” czynników ryzyka sercowo-naczyniowego zdefiniowano jako poziom 3 – 5 czynników ryzyka mieszczących się w zakresie wartości zalecanych przez międzynarodowe rekomendacje (skurczowe ciśnienie tętnicze <140 mm Hg, rozkurczowe ciśnienie tętnicze <90 mm Hg, poziom glikemii na czczo <110 mg/dl, poziom cholesterolu całkowitego <200 mg/dl, niepalenie papierosów).

Okazało się, że wyjściowo dobrze kontrolowane czynniki ryzyka miało 59.4% objawowych uczestników REACH. Dobra kontrola ryzyka związana była w obserwacji 36-miesięcznej z mniejszą liczbą zgonów sercowo-naczyniowych /nie zakończonych zgonem udarów/ nie zakończonych zgonem zawałów  (OR 0.76; 95% CI 0.69 do 0.83) i mniejszą śmiertelnością (OR 0.89; 95% CI 0.79 do 0.99).

Niezależnymi predyktorami  dobrej kontroli czynników ryzyka były: zamieszkiwanie w Europie Zachodniej vs Wschodniej (OR 1.29), wyższy poziom wykształcenia (OR 1.16), rozpoznana choroba wieńcowa (OR 1.18), leczenie lekiem przeciwkrzepliwym (OR 1.59) i obniżającym poziom lipidów (OR 1.16).

Podsumowując –  rejestr REACH pokazał, że podstawowe czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego są dobrze kontrolowane u mniej niż 60% stabilnych pacjentów z aterotrombozą, tymczasem prawidłowa kontrola jednoznacznie wpływa korzystnie na rokowanie tych chorych.

Opracowane na podstawie: Heart / kwiecień 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Przestrzeganie zaleceń a rokowanie – wyniki europejskiego rejestru REACH”