Różnice w skuteczności PCI i trombolizy w zawale serca z uniesieniem odcinka ST są niewielkie

Marc J. Claeys i wsp – Contemporary Mortality Differences Between Primary Percutaneous Coronary Intervention and Thrombolysis in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction LINK: Arch Intern Med. 2011;171:544

Zalecenia dotyczące stosowania pierwotnych PCI w zawale serca z uniesieniem ST opierają się na wynikach kilku badań i ich meta-analiz, dowodzących korzystnego wpływu PCI na śmiertelność, w porównaniu z trombolizą, niezależnie od wyjściowego profilu ryzyka chorego.

Większość z tych badań prowadzono jednak przed wprowadzeniem do praktyki klinicznej nowych wspomagających interwencji farmakologicznych i rutynowej inwazyjnej oceny po trombolizie, które jak wykazano poprawiają rokowanie. Konieczne jest zatem dokonanie nowej oceny przewagi PCI nad trombolizą, tym bardziej, że ta ostatnia jest nadal stosowana w regionach, w których dostęp do interwencji jest utrudniony.

Analizy takiej dokonano w sposób prospektywny na grupie 5295 chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST  hospitalizowanych w 73 belgijskich szpitalach w latach 2007-2009. W tym czasie 4574 chorych (86.4%) leczono za pomocą PCI a 721 (13.6%) za pomocą trombolizy. Z tej ostatniej grupy u 603 (83.6%) wykonano następnie ocenę inwazyjną. Na podstawie punktacji Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) badaną populację podzielono na grupy niskiego (n=1934), pośredniego (n=2382) i wysokiego (n=979) ryzyka.

Śmiertelność wewnątrzszpitalna wyniosła 5.9% u chorych leczonych PCI vs 6.6% u leczonych trombolitycznie. Po uwzględnieniu wyjściowych różnic w profilu ryzyka korzystny wpływ PCI na śmiertelność odnotowano wyłącznie w grupach wysokiego ryzyka: 23.7% u chorych poddanych PCI vs 30.6% u chorych leczonych trombolitycznie. U chorych nie znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka różnice okazały się marginalne. U chorych niskiego ryzyka śmiertelność wynosiła 0.3% w grupie PCI vs 0.4% w grupie leczonej trombolitycznie. U chorych pośredniego ryzyka odpowiednie liczby wyniosły 2.9% vs 3.1%.

Korzyści płynące z PCI były widoczne wyłącznie w przypadku, gdy czas door-to-balloon nie przekraczał 60 minut. Nowoczesne metody leczenia trombolitycznego mają skuteczność bardzo zbliżoną do  PCI, zwłaszcza  w przypadkach gdy opóźnienie zabiegu przekracza zalecaną  granicę 60 minut.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 28 marca 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Różnice w skuteczności PCI i trombolizy w zawale serca z uniesieniem odcinka ST są niewielkie”