Zawał serca a ryzyko samobójstwa

Redford B. Williams – Myocardial Infarction and Risk of Suicide: Another Reason to Develop and Test Ways to Reduce Distress in Postmyocardial-Infarction Patients? LINK: Circulation 2010;122:2356

Badania epidemiologiczne prowadzone ostatnich dwóch dekadach wykazały, że stres psychospołeczny, obejmujący występowanie objawów depresji, wrogości, izolacji społecznej, niskiego statusu socjoekonomicznego lub stresu w pracy, wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju choroby wieńcowej i gorszym rokowaniem w przypadku manifestacji klinicznej choroby. Badanie przeprowadzone przez Larsena i wsp., opublikowane w tym samym wydaniu Circulation, wykazało natomiast, iż pacjenci po zawale serca narażeni na stres psychospołeczny mają nie tylko większe ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, ale również większe ryzyko samobójstwa.

W złożonym badaniu populacyjnym przeprowadzonym w oparciu o pięć rejestrów narodowych w Danii, Larsen i wsp. zidentyfikowali 19 857 osób, które popełniły samobójstwo w latach 1981-2006 oraz 190 058 osób w grupie kontrolnej dobranej pod względem płci i daty urodzenia. W porównaniu z osobami bez zaburzeń psychicznych i bez zawału serca w wywiadzie, osoby z zaburzeniami psychicznymi w wywiadzie miały 64 razy większe ryzyko samobójstwa w czasie miesiąca po zawale. Dodatkowo zwraca uwagę fakt, że nawet osoby nieobciążone zaburzeniami psychicznymi trzy razy częściej popełniały samobójstwo w tym czasie.

Zwiększone ryzyko samobójstwa utrzymywało się przez ponad pięć lat obserwacji, choć na niższym poziomie niż w czasie pierwszego miesiąca po zawale serca i było większe u młodszych pacjentów, porównywalne natomiast w grupie kobiet i mężczyzn. O znaczeniu tych obserwacji przekonują podobne wyniki badania przeprowadzonego w 14 krajach w grupie prawie 40 tysięcy osób. W badaniu tym stwierdzono, że szeroka gama schorzeń somatycznych (w tym zawał serca i udar mózgu) wiąże się ze zwiększonym ryzykiem prób samobójczych, niezależnie do współwystępujących chorób psychicznych.

Autorzy omawianego na wstępie badania zauważyli, że wyniki ich badań wspierają dotychczasowe rekomendacje Amerykańskich Towarzystw Kardiologicznego i Psychiatrycznego, zalecających badania przesiewowe w kierunku depresji i myśli samobójczych u pacjentów z zawałem mięśnia serca. Jednak, pomimo zachęcających wyników analiz post hoc badania ENRICHD (the Enhancing Recovery in Coronary Heart Disease), przemawiających na korzyść stosowania selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny oraz terapii poznawczej u pacjentów po zawale serca, nie przeprowadzono dotąd adekwatnie zaplanowanych badań klinicznych, które oceniałyby wpływ wymienionych metod terapii na chorobowość i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych w tej grupie chorych.

Opracowane na podstawie: Circulation / Grudzień 2010

0 replies on “Zawał serca a ryzyko samobójstwa”