Sprawność fizyczna i otyłość a rokowanie w chorobie wieńcowej

Kashish Goel i wsp – Combined effect of cardiorespiratory fitness and adiposity on mortality in patients with coronary artery disease LINK: Am Heart J 2011;161:590

W  populacji osób bez chorób sercowo-naczyniowych otyłość wiąże się ze wzrostem wskaźników śmiertelności. U osób z chorobą wieńcową zaobserwowano jednak odwrotną zależność  pomiędzy indeksem masy ciała (BMI) a śmiertelnością. “Paradoks otyłości” zaobserwowano m.in. u chorych z zawałem serca, niestabilną chorobą wieńcową, poddawanych PCI i pomostowaniu tętnic wieńcowych. Wyniki analiz nie były jednak w pełni zgodne.

Z drugiej strony wiadomo, że wykraczająca poza przeciętną sprawność fizyczna związana jest w  populacji bez chorób sercowo-naczyniowych i u osób z chorobą wieńcową z mniejszą śmiertelnością. Celem pracy opublikowanej na łamach American Heart Association była analiza złożonych zależności pomiędzy otyłością, sprawnością fizyczną a śmiertelnością u 855 osób z chorobą wieńcową uczestniczących w programie rehabilitacji prowadzonym w latach 1993 – 2007 przez klinikę Mayo.

W ciągu średnio 9.7 ± 3.6-letniej obserwacji odnotowano 159 zgonów. Po skorygowaniu analiz o potencjalne czynniki zakłócające, z podwyższoną śmiertelnością korelowały: mała sprawność fizyczna, niski BMI i wysoki wskaźnik talia–biodra (WHR) czyli tzw otyłość centralna. Przyjmując za referencyjną grupę osób bardzo wydolnych fizycznie i z niskim WHR, istotnie zwiększoną śmiertelność obserwowano u chorych z małą wydolnością fizyczną i niskim WHR– (iloraz hazardu 4.2, 95% CI, 1.8-9.8), dużą wydolnością fizyczną i otyłością centralną (2.3, 1.0-5.4), oraz z otyłością centralną i małą wydolnością fizyczną (6.1, 2.7-13.6).

W porównaniu  z grupą referencyjną śmiertelność nie różniła się istotnie statystycznie u chorych z nadwagą lub otyłością (ocenianą wskaźnikiem BMI)  ale wysoką sprawnością fizyczną . A zatem zależność pomiędzy BMI a śmiertelnością ma charakter złożony i zależy od poziomu sprawności fizycznej i typu otyłości.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / Marzec 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Sprawność fizyczna i otyłość a rokowanie w chorobie wieńcowej”