Czy statyny są skuteczne w zapobieganiu migotaniu przedsionków?

Kazem Rahimi i wsp – Effect of statins on atrial fibrillation: collaborative metaanalysis of published and unpublished evidence from randomised controlled trials LINK: BMJ 2011;342:d1250 (dostępny pełen tekst)

Migotanie przedsionków (AF) jest jednym z najczęstszych problemów kardiologicznych. O ile ablacja elektryczna stanowi istotny postęp w jego leczeniu, o tyle nadal nie wiadomo, jak skutecznie zapobiegać rozwojowi AF.

Wyniki wczesnych obserwacji sugerowały ochronny wpływ statyn na zmniejszenie ryzyka wystąpienia AF. Jedna z meta-analiz, obejmująca 6 badań (łączna liczba zdarzeń 386  w tym 165 w grupie otrzymującej statyny vs 221 w grupie kontrolnej)  sugerowała, że statyny mogą zmniejszać ryzyko AF aż o 61% (95% CI 15% do 82%). W kolejnej meta-analizie wyniki były skromniejsze (i nieistotne statystycznie) – redukcja o 24% (−5% do 45%; 177 statyny v 220 kontrola). W obu obserwacjach wyniki włączonych do nich prób były bardzo niejednorodne, a wysoce wyselekcjonowane populacje pozwalają wątpić, czy można je odnosić do dużo większych grup zagrożonych występowaniem migotania przedsionków.

Na łamach British Medical Journal opublikowano zatem kolejną analizę poświęconą wpływowi statyn na ryzyko AF. Tym razem w opublikowanych danych z 13 krótkoterminowych badań (4414 randomizowanych chorych, 659 zdarzeń), statyny wydawały się zmniejszać szansę wystąpienia epizodu AF o 39% (iloraz szans 0.61, 95% CI 0.51 do 0.74; P<0.001), przy istotnej heterogenności badań (P<0.001). Z kolei w 22 dłuższych i w większości większych badaniach porównujących statyny z grupą kontrolną (105791 randomizowanych chorych, 2535 zdarzeń), leczenie statynami nie wiązało się z ograniczeniem występowania AF (0.95, 0.88 do 1.03; P=0.24). W 7 dłużej trwających badaniach porównujących wysokie i standardowe dawki statyn (28 964 chorych, 1419 zdarzeń) także nie odnotowano ich wpływu na zmniejszenie ryzyka AF (1.00, 0.90 do 1.12; P=0.99).

A zatem sugerowany w badaniach krótkoterminowych wpływ statyn na AF nie znalazł potwierdzenia w dalszych analizach.

Opracowane na podstawie: BMJ / 16 marca 2011
Magdalena Lipczyńska