Jak wytłumaczyć związek depresji ze zgonami sercowo-naczyniowymi?

S. Win i wsp – Depressive symptoms, physical inactivity and risk of cardiovascular mortality in older adults: theCardiovascular Health Study LINK: Heart 2011;97:500 (dostępny pełen tekst)

Wiele badań epidemiologicznych wskazuje na zwiększone ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego u osób z depresją. Zależność tę może tłumaczyć szereg mechanizmów patofizjologicznych m.in. natury neurohormonalnej i metabolicznej. Nie tłumaczą one jednak całości problemu.

Jedna z ważniejszych zmian behawioralnych związanych z depresją jest zmniejszenie aktywności  fizycznej. Na łamach czasopisma Heart spróbowano odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu mniejsza aktywność fizyczna powodowana depresją tłumaczy relacje pomiędzy depresją a śmiertelnością sercowo-naczyniową u osób  wieku podeszłym.

Autorzy analizy posłużyli się w tym celu wynikami 10-letniej obserwacji 5888 Amerykanów (średni wiek 72 lata) uczestniczących w Cardiovascular Health Study .  Stopień aktywności fizycznej i  nasilenie objawów depresyjnych oceniano na podstawie odpowiednio przystosowanego kwestionariusza. W badanym okresie zmarło 49,8% badanych, w tym 20,1% z przyczyn sercowo-naczyniowych. Wystąpienie objawów depresyjnych istotnie zmniejszało stopień aktywności fizycznej. Osoby z najniższym stopniem aktywności fizycznej 3,4 krotnie częściej zgłaszały objawy depresyjne. 

W analizach wieloczynnikowych zarówno depresja jak i niski stopień aktywności fizycznej zwiększały ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego. Nasilone objawy depresji kojarzyły się z większym o 27%  ryzykiem zgonu sercowo-naczyniowego. W grupie najmniej aktywnej fizycznie wzrost ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego sięgał 117%.

Łącznie niska aktywność fizyczna odpowiadała za około 26% ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego bezpośrednio zależnego od depresji. Wpływ ten był podobny u osób z rozpoznaną chorobą wieńcową i bez niej, nieco większy u mężczyzn (31%) w porównaniu z kobietami (22%).

Uzyskane dane wskazują na konieczność rozwoju programów aktywności fizycznej u osób w wieku podeszłym, w tym pacjentów z objawami depresyjnymi.

Opracowane na podstawie: Heart / Marzec 2011
Marek Kowrach

0 replies on “Jak wytłumaczyć związek depresji ze zgonami sercowo-naczyniowymi?”