Czuły test troponinowy – czy użyteczny u chorych z ACS

Nicholas L. Mills i wsp – Implementation of a Sensitive Troponin I Assay and Risk of Recurrent Myocardial Infarction and Death in Patients With Suspected Acute Coronary Syndrome LINK: JAMA 2011;305:1210

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami testy pozwalające z wysoką czułością oznaczyć poziom troponin sercowych pozwalają sprawniej i wcześniej rozpoznawać zawał mięśnia sercowego. Obniżanie progu diagnostycznego troponin sercowych budzi jednak duże kontrowersje a biochemicy kliniczni mają poważne wątpliwości, czy korzyści wynikające z niewielkiej poprawy czułości przeważają nad problemami związanymi ze zmniejszeniem swoistości testu.

Z tym większym zainteresowaniem warto zapoznać się z wynikami analizy na łamach Journal of the American Medical Association, w której badacze postanowili określić wpływ czułego testu na częstość rozpoznawania zawałów serca i wartość predykcyjną niewielkich wzrostów poziomu troponiny  w odniesieniu do niekorzystnego klinicznego przebiegu ostrych incydentów wieńcowych (ACS).

Analizą objęto ponad 2000 chorych hospitalizowanych z podejrzeniem  ACS w szpitalu w Edynburgu. W tej populacji poziomy troponiny <0.05ng/ml miało 1340 chorych (64%), poziomy 0.05 do 0.19 ng/mL 170 chorych (8%), a przekraczające 0.20 ng/mL 582 chorych (28%). Badanie podzielono na dwie fazy, w pierwszej fazie (fazie walidacji) informowano lekarzy prowadzących o istotnie podwyższonym poziomie troponiny wyłącznie w przypadku, gdy przekraczał 0.20 ng/mL, w drugiej fazie badania (fazie implementacji) lekarze prowadzący byli informowani także  o wzrostach troponiny nieprzekraczających klasycznego progu.

W trakcie obserwacji w grupie osób włączonych do pierwszej fazy badania  zmarło lub w ciągu roku przebyło kolejny zawał serca 39% chorych z poziomami troponiny w zakresie 0.05 do 0.19 ng/mL oraz odpowiednio 7% oraz 24% chorych z poziomami troponiny poniżej 0.05 ng/Ml (P<0.001) oraz 0.20 ng/mL lub więcej (P=0.007).

W drugiej fazie badania, kiedy próg diagnostyczny obniżono do 0.05 ng/mL i o wzroście poziomu troponiny powyżej tego progu zaczęto informować lekarzy prowadzących, liczba zgonów i kolejnych zawałów serca u chorych ze stężeniami troponiny w zakresie 0.05 do 0.19 ng/mL spadła do 21% (iloraz szans 0.42; 95% CI 0.24-0.84; P=.001).

A zatem, jak konkludują autorzy obniżenie progu diagnostycznego nie tylko zwiększyło częstość rozpoznawania zawałów serca ale także pozwalało zidentyfikować chorych zagrożonych nawrotami ACS i  wiązało się ze spadkiem liczby niekorzystnych zdarzeń w tej podgrupie chorych.

Opracowane na podstawie: JAMA / 23 marca 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Czuły test troponinowy – czy użyteczny u chorych z ACS”