Epizodyczna aktywność fizyczna i seksualna a ostre incydenty wieńcowe – meta-analiza

Issa J. Dahabreh, Jessica K. Paulus – Association of Episodic Physical and Sexual Activity With Triggering of AcuteCardiac Events LINK: JAMA. 2011;305:1225

Wykazano, że regularna aktywność fizyczna wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka sercowo-naczyniowego. Pomimo to w wielu doniesieniach zwracano uwagę,  że nagła aktywność fizyczna i inne nagłe  obciążenia, takie jak aktywność seksualna, mogą wywoływać zawały serca  Problem ten badano w kilku badaniach typu cross-over, jednak ich moc statystyczna spowodowała, że przedziały ufności (CI) przedstawianych wyników były bardzo szerokie a szacunki dotyczące rzeczywistych rozmiarów relatywnego ryzyka (RR) bardzo niepewne.

Powyższe rozważania stały się podstawą do dokonania systematycznego przeglądu i meta-analizy badań o protokole case-crossover,  analizujących wpływ epizodycznej aktywności fizycznej i seksualnej na występowanie ostrych incydentów sercowych. Badacze zidentyfikowali 10 spełniających kryteria jakościowe prac analizujących epizodyczną aktywność fizyczną, 3 badania oceniające aktywność fizyczną i 1 badanie poświęcone obu potencjalnym czynnikom wyzwalającym. 

Epizodyczna aktywność fizyczna i seksualna okazała się być związana z podwyższonym ryzykiem zawału serca (odpowiednio RR=3.45; 95% CI 2.33-5.13, oraz RR=2.70; 95% CI, 1.48-4.91). Epizodyczna aktywność fizyczna związana była także z ryzykiem nagłego zgonu sercowego (RR=4.98; 95% CI, 1.47-16.91). W populacji wpływ obu czynników wyzwalających był jednak ograniczony, ponieważ epizodyczny wysiłek fizyczny i aktywność seksualna były rzadkie a ich wpływ miał charakter przemijający – bezwzględny wzrost ryzyka związanego z 1 godziną dodatkowej aktywności fizycznej lub seksualnej tygodniowo oszacowano na 2 do 3 w przeliczeniu na 10 000 osobo-lat dla zawału serca oraz 1 w przeliczeniu na 10 000 osobo-lat dla nagłego zgonu.

Na zależność pomiędzy epizodyczną aktywnością fizyczną a ryzykiem zawału serca i nagłego zgonu w istotny sposób wpływała regularna aktywność fizyczna (P<0.001), zmniejszająca ryzyko związanego z nagłym wysiłkiem lub aktywnością seksualną zawału serca o około 45%, a nagłego zgonu o 30%.

Autorzy podkreślają, że wyniki badania nie powinny być interpretowane, jako wskazujące na szkodliwy “netto” wpływ epizodów aktywności fizycznej i seksualnej. Ich wpływ na wyzwalanie zawału jest przejściowy, niewielki w skali populacyjny i mniejszy u osób regularnie podejmujących wysiłek fizyczny.   .

Opracowane na podstawie: JAMA / 23 marca 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Epizodyczna aktywność fizyczna i seksualna a ostre incydenty wieńcowe – meta-analiza”