Jakość życia po rewaskularyzacji – CABG vs stenty powlekane – analiza badania SYNTAX

David J. Cohen i wsp – Quality of Life after PCI with Drug-Eluting Stents or Coronary-Artery Bypass Surgery LINK: N Engl J Med 2011;364:1016

Przezskórne interwencje na naczyniach wieńcowych (PCI) i chirurgiczne pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG) stanowią alternatywne metody rewaskularyzacji u osób z chorobą wielonaczyniową. W badaniu Synergy between PCI with Taxus and Cardiac Surgery (SYNTAX) porównywano wyniki PCI z użyciem stentów uwalniających paclitaxel z wynikami CABG u pacjentów z choroba trzech naczyń lub chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej.

Złożony punkt końcowy (zgony, zawały serca udary i powtórne rewaskularyzacje) występowały rzadziej w grupie CABG niż PCI, przede wszystkim ze względu na ograniczenie potrzeby wykonywania powtórnych rewaskularyzacji. W SYNTAX nie odnotowano jednak istotnej różnicy w częstości występowania nieodwracalnych incydentów (zgonów, zawałów serca i udarów). A zatem, jak piszą autorzy analizy opublikowanej na łamach New England Journal of Medicine, z perspektywy pacjenta decydujące znaczenie przy wyborze strategii rewaskularyzacji odgrywać będą elementy związane z jakością życia.

Rozumowanie to stało się punktem wyjścia do przeprowadzenia badania polegającego na prospektywnej ocenie jakości życia u 1800 uczestników SYNTAX. Związaną ze stanem zdrowia jakość życia oceniono w nim wyjściowo i po 1, 6, oraz 12 miesiącach, za pomocą Seattle Angina Questionnaire (SAQ) oraz Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36). Podstawowy punkt końcowy stanowiła częstość dolegliwości wieńcowych stanowiąca element skali SAQ (od 0 do 100, im wyższa punktacja tym wyższe poczucie zdrowia).

Punktacja w skalach SAQ i SF-36 po 6 i 12 miesiącach od zabiegów okazała się istotnie lepsza od wyjściowej. Punktacja  występowania dolegliwości wieńcowych w skali SAQ wzrosła w większym stopniu po CABG niż po PCI (P = 0.04 oraz P = 0.03 odpowiednio dla  6 i 12 miesięcy). Różnice pomiędzy grupami okazały się jednak małe (średnio o 1.7 punktu w obu punktach czasowych). Odsetek chorych bez dolegliwości okazał się podobny w obu grupach po 1 i 6 miesiącach i wyższy w grupie CABG vs PCI po 12 miesiącach (76.3% vs. 71.6%, P = 0.05).

Autorzy konkludują, iż poprawa jakości życia po CABG była istotnie statystycznie (choć nieznacznie z klinicznego punktu widzenia)  większa niż po PCI

Opracowane na podstawie: NEJM / 17 marca 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Jakość życia po rewaskularyzacji – CABG vs stenty powlekane – analiza badania SYNTAX”