Czy hałas zwiększa ryzyko udaru? – obserwacja prospektywna

Mette Su00f8rensen i wsp – Road traffic noise and stroke: a prospective cohort study LINK: Europ Heart J 2011;32:737

Urbanizacja powoduje narastanie hałasu związanego z komunikacją. Ostra ekspozycja na hałas powoduje aktywacje układu współczulnego, zmiany wysokości ciśnienia krwi i częstości rytmu serca. Uważa się że przewlekłe narażenie na hałas związane jest ze zwiększonym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych.

W pochodzącym z 2006 roku badaniu przeglądowym 61 epidemiologicznych prac poświęconych narażeniu na hałas związany z komunikacją (drogową, kolejową lub lotniczą) wykazano jego związek z nadciśnieniem i chorobą niedokrwienną serca. W przeprowadzonej niedawno meta-analizie ryzyko zawału serca wzrastało proporcjonalnie do stopnia natężenia hałasu.  Jak dotąd nie wykazano jednoznacznie, czy hałas komunikacyjny wiąże się ze zwiększonym ryzykiem udaru.

W jednym badaniu poświęconym relacji pomiędzy hałasem a całkowitą śmiertelnością z powodu chorób układu mózgowo-naczyniowego nie wykazano takiej zalezności.  Interesujące dane przynosi zatem praca opublikowana na łamach European Heart Journal, której autorzy w populacji 57 053 osób w duńskim narodowym rejestrze zidentyfikowali 1881 przypadków pierwszego udaru w latach 1993-1997 i 2006.

Ekspozycję na hałas drogowy i zanieczyszczenie powietrza w tym samym okresie szacowano na podstawie miejsca zamieszkania.  Wykazano, że iloraz wskaźnika zapadalności (incidence rate ratio  IRR) na udary w przeliczeniu na zwiększenie natężenia hałasu o każde 10 dB  wyniósł 1.14 [95% CI: 1.03–1.25]. Autorzy zaobserwowali przy tym statystycznie istotną interakcję z wiekiem (P <0.001) – silną zależność udarów od hałasów u osób po 64 roku życia (IRR: 1.27; 95% CI: 1.13–1.43) (oraz brak takiej zależności u osób młodszych (IRR: 1.02; 95% CI: 0.91–1.14).

Co istotne, wyniki analiz korygowano względem licznych zmiennych, w tym wskaźników społeczno-ekonomicznych i zanieczyszczenia powietrza. Jest to jednak pierwsze tego typu badanie, więc jego autorzy postulują, aby przed wyciąganiem ostatecznych wniosków poczekać do momentu przeprowadzenia kolejnych analiz.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / Marzec 2011
Magdalena Lipczyńska