Przewidywanie wskaźników epidemiologicznych chorób układu sercowo-naczyniowego w USA

P. A. Heidenreich i wsp – Forecasting the future of cardiovascular disease in the United States LINK: Circulation 2011;123:933 (dostępny pełn tekst)

Obszerne bazy danych zawierające informacje na temat obecnej  sytuacji epidemiologicznej umożliwiają prognozowanie zmian wskaźników  zdrowotnych w kolejnych dziesięcioleciach  i szacowanie kosztów przyszłej opieki medycznej. Dobrym przykładem jest praca ogłoszona na łamach Circulation, a poświęcona przewidywanym wskaźnikom epidemiologicznym  chorób układu krążenia w latach 2010-2030.  Jej autorzy w modelu matematycznym uwzględnili stały  przyrost nakładów finansowych związanych z rozwojem medycyny, a także zmieniającą się sytuację demograficzną, wynikającą przede wszystkim z procesów starzenia społeczeństwa.

Choroby układu krążenia stanowią w chwili obecnej główną przyczynę zgonów w populacji USA i pochłaniają 17% kosztów ochrony zdrowia. Według szacunków autorów liczba osób z nadciśnieniem tętniczym do roku 2030 wzrośnie o 27 milionów ( przyrost o 10%), liczba osób z chorobą niedokrwienną serca o 8 milionów (przyrost o 16,6%), z udarem mózgu o 4 miliony (przyrost o 24,9%)  i z niewydolnością serca  3 miliony (przyrost o 25%). W społeczeństwie amerykańskim szacowana częstość występowania chorób układu sercowo-naczyniowego wyniesie w 2030 roku 40,5%.

Bezpośrednie koszty medyczne ponoszone na leczenie chorób układu sercowo-naczyniowego potroją się z wartości 275,5 miliarda $ w 2010 do 818,1 miliarda $ w 2030 roku. Największy relatywny wzrost dotyczyć będzie terapii  udarów mózgu. Wyliczono również, że wzrosną pośrednie koszty medyczne z 171,7 miliarda dolarów do 275,8 miliarda $ – wzrost o 61%.

Autorzy stawiają pytanie o możliwość odwrócenia tych niekorzystnych tendencji. Uważają, że wczesna (obejmująca osoby młode i w średnim wieku) niefarmakologiczna prewencja chorób układu krążenia może przynieść wymierne korzyści. Dla przykładu, w grupie osób w wieku średnim z optymalnymi poziomami czynników ryzyka szansa rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego w całym dalszym okresie życia wynosi zaledwie 6-8%.

Ograniczenie kosztów leczenia chorób układu krążenia wymaga istotnego zmniejszenia ich częstości, co na poziomie populacyjnym może być osiągnięte tylko za pomocą wczesnej profilaktyki pierwotnej. Obecnie brakuje jednak programów zmian w systemie ochrony zdrowia zapewniających odpowiednią poprawę jego skuteczności.

Opracowane na podstawie: Circulation / 1 marca 2011
Marek Kowrach

0 replies on “Przewidywanie wskaźników epidemiologicznych chorób układu sercowo-naczyniowego w USA”