Rokowanie dlugoterminowe w schizofrenii

A. Abdel-Baki i wsp – Schizophrenia, an illness with bad outcome: myth or reality? LINK: Can J Psychiatry. 2011;56:92 (dostępny pełen takst)

Ważną z punktu widzenia poznawczego pracę zaprezentowano na łamach Canadian Journal of Psychiatry. W artykule przedstawiono wyniki długotrwałej obserwacji chorych na schizofrenię od momentu pierwszej hospitalizacji z rozpoznaniem tej choroby. Okres obserwacji 142 dorosłych pacjentów objął 10-16 lat (1983 – 1999 ).

Dane zebrano wykorzystując bazy danych medycznych i statystycznych dla Montrealu w Kanadzie. W badanej grupie średni wiek w momencie rozpoznania wynosił 24 lata, a 71% stanowili mężczyźni. 

Większość powtórnych hospitalizacji miała miejsce na początku choroby –  w pierwszych dwóch latach od rozpoznania. Po 4 latach ponownie hospitalizowano  tylko 10% badanych. Tylko 8% badanych spędziło w szpitalach ponad 50% czasu obserwacji, a 8,5% hospitalizowano ponad 10 razy. Samobójstwo popełniło10 osób : 4 samobójstwa wystąpiły w pierwszych dwóch latach obserwacji, 3 między 6 a 10 rokiem i 3 między 10-14 rokiem obserwacji. Samobójstwa miały charakter czynów gwałtownych: skok z wysokości, rzucenie się pod pociąg, powieszenie się, utonięcie.

Młodszy wiek ujawnienia się schizofrenii i płeć  męska związane były  z gorszym rokowaniem. Pozostawanie w związku małżeńskim kojarzyło się z zachowaniem aktywności zawodowej oraz samodzielnego  zamieszkiwania. Pod koniec okresu obserwacji 15% spośród żyjących nie wymagało i nie korzystało z opieki medycznej, a 25% nie przyjmowało leków przeciwpsychotycznych. Samodzielnie w sferze zawodowej pod koniec obserwacji  funkcjonowało 18% osób, 28,2% mieszkało samodzielnie, 30,8% z rodzinami, a 10,3% mieszkało w  mieszkaniach nadzorowanych. Bez jakiejkolwiek formy  zatrudnienia pozostawało jednak 55% badanych, a 20,5% obserwowanych stanowili bezdomni lub przebywający w więzieniach. 

 Uzyskane dane statystyczne wskazują na umiarkowanie dobre długoletnie rokowanie chorych na schizofrenię. Kluczową dla poprawy rokowania wydaje się wczesna efektywna interwencja, nie tylko farmakologiczna, ale również zapewniająca pełne wsparcie środowiskowe.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / Luty 2011
Marek Kowrach

0 replies on “Rokowanie dlugoterminowe w schizofrenii”