Zaburzenia lękowe uogólnione: skuteczność leczenia farmakologicznego – systematyczny przegląd badań

David Baldwin i wsp – Efficacy of drug treatments for generalised anxiety disorder: systematic review and meta-analysis LINK: BMJ 2011;342:d1199 (dostępny pełen tekst)

W aktualnie obowiązujących wytycznych poświęconych uogólnionemu zaburzeniu lękowemu jako leki pierwszego rzutu zazwyczaj wymienia się selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub pregabalinę – tak jak w  zaktualizowanych w styczniu 2011 roku brytyjskich zaleceniach National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE).

W opublikowanych dotychczas systematycznych przeglądach piśmiennictwa porównywano skuteczność leków psychotropowych w terapii uogólnionego zaburzenia lękowego, jednak ograniczano się wyłącznie do wybranych grup farmaceutyków (np. benzodiazepin). Obecnie na łamach Brtish Medical Journal ukazały się wyniki systematycznego przeglądu badań poświęconych skuteczności i tolerancji wszystkich metod farmakoterapii  uogólnionego zaburzenia lękowego.

Do analizy włączono 27 randomizowanych, kontrolowanych prób klinicznych spełniających wymogi jakości danych. Wykorzystując zaawansowane metody analizy statystycznej (Bayesian Markov chain Monte Carlo) porównano bezpośrednio 9 leków – duloksetynę, escitalopram, fluoksetynę, lorazepam, paroksetynę, pregabalinę, sertralinę, tiagabinę i wenlafaksynę.  Wśród leków pozwalających najskuteczniej osiągnąć reakcję na leczenie i remisję na pierwszym miejscu znalazła się fluoksetyna (prawdopodobieństwo najlepszego efektu odpowiednio 62.9% i 60.6%). Tolerancję oceniano na podstawie częstości przerwania leczenia z powodu działań niepożądanych. Lekiem najlepiej tolerowanym okazała się sertralina (prawdopodobieństwo najlepszego efektu 49.3%).

W subanalizie ograniczającej się do leków dostępnych w tym wskazaniu w Wielkiej Brytanii najlepsze oceny uzyskała duloksetyna (trzecie miejsce wśród wszystkich leków w odpowiedzi na leczenie), escitalopram (drugie miejsce w uzyskaniu remisji), oraz pregabalina (drugie miejsce – tolerancja).

W konkluzji autorzy podkreślają ograniczenia analizy wynikające z małej liczby bezpośrednich porównań. Wyniki sugerują przewagi kliniczne fluoksetyny (skuteczność)  i sertraliny (tolerancja). Najgorsze oceny zebrały wenlafaksyna i paroksetyna.

Opracowane na podstawie: BMJ / 11 marca 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Zaburzenia lękowe uogólnione: skuteczność leczenia farmakologicznego – systematyczny przegląd badań”