Predyspozycja genetyczna i czynniki środowiskowe a podatność ns depresję

Mark Moran – Stressors Raise Depression Risk if Person Has Gene Allele LINK: Psychiatric News 2011;46:17

Związek pomiędzy wariantami genu transportera serotoniny a podatnością na depresję w odpowiedzi na stresujące zdarzenia życiowe zostal potwierdzony w najnowszej meta-analizie opublikowanej w Archives of General Psychiatry.  Pierwsze doniesienia o takiej zależności pojawiły się w pracy Capi i wsp. w 2003 roku na łamach Science,  jednakże praca opublikowana  w JAMA  w 2007 roku zakwestionowała tę obserwację.

Najnowsza meta-analiza, która  objęła 54 badania wykazała, że występowanie krótkiego allelu genu 5-HTTLPR predysponuje do rozwoju depresji pod wpływem bodźców stresowych, takich jak złe traktowanie w dzieciństwie lub choroba somatyczna.  Autorzy podkreślają, że istotną cechą ich pracy było uwzględnienie tylko  badań , w których prowadzono szczegółowe rozmowy z pacjentami dotyczące stresujących zdarzeń życiowych, a nie opierano się tylko na kwestionariuszach uzupełnianych telefonicznie lub droga pocztową. 

Omawiana praca przyczyni się do lepszego poznania interakcji miedzy genami a czynnikami środowiskowymi w patogenezie depresji. Autor zastrzega jednak, aby nie uznawać genu transportera serotoniny 5-HTTLPR za „gen depresji’, ponieważ jego zmienność odpowiada tylko niewielkiemu procentowi zmienności ryzyka rozwoju depresji.  Dalsze badania w tej dziedzinie być może pozwolą na opracowanie bardziej zindywidualizowanych i skuteczniejszych metod prewencji i leczenia zespołów depresyjnych

Opracowane na podstawie: Psychiatric News / 4 lutego 2011
Marcin Sokołowski

0 replies on “Predyspozycja genetyczna i czynniki środowiskowe a podatność ns depresję”