Wpływ spożycia alkoholu na poziom markerów ryzykia choroby wieńcowej: przegląd systematyczny i meta-analiza

Susan E Brien i wsp – Effect of alcohol consumption on biological markers associated with risk of coronary heart disease: systematic review and meta-analysis of interventional studies LINK: Br Med J 2011;342:636 (dostępny pełen tekst)

Na łamach British Medical Journal ukazała się praca Susan E Brien i wsp. na temat wpływu spożycia alkoholu na biologiczne markery związane z ryzykiem choroby wieńcowej.  W badaniach obserwacyjnych wykazano, że spożywanie niewielkich ilości alkoholu (do jednego drinka dziennie u kobiet i do dwóch u mężczyzn) jest związane ze zmniejszeniem ryzyka niektórych chorób układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza choroby wieńcowej. Nowsze badania dotyczyły wpływu alkoholu na poziom lipidów, czynników krzepnięcia i białek ostrej fazy oraz funkcji komórek śródbłonka.

Autorzy pracy dokonali przeglądu systematycznego badań wpływu spożycia alkoholu na 21 markerów biologicznych związanych z ryzykiem choroby wieńcowej w bazach Medline z lat 1950-2009 i Embase z lat 1980-2009). Ostatecznie do analizy wybrano 63 prace.

Okazało się, że spożycie alkoholu podnosi poziom cholesterolu HDL, apolipoproteiny A1 oraz adiponektyny, przy czym wykazano zależność między dawką alkoholu a stężeniem HDL. Zaobserwowano także związek pomiędzy spożyciem alkoholu a spadkiem stężenia fibrynogenu. Nie stwierdzono zależności między spożyciem alkoholu a stężeniem całkowitego cholesterolu, LDL i trójglicerydów, jednak w dwóch badaniach duże ilości spożywanego alkoholu (>60g/dobę) były związane ze wzrostem stężenia trójglicerydów. Wyniki badań były niezależne od rodzaju alkoholu.

Podsumowując, korzystne zmiany  stężeń niektórych biomarkerów związane ze spożyciem niewielkich ilości alkoholu mogą być patofizjologicznym tłumaczeniami jego kardioprotekcyjnego działania.

Opracowane na podstawie: BMJ / 22 lutego 2011
Magdalena Piątkowska