Obniżanie ciśnienia tętniczego w ostrym udarze – wyniki badania SCAST

Graeme J Hankey – Lowering blood pressure in acute stroke: the SCAST trial LINK: Lancet 2011;377:696

Podwyższone ciśnienie tętnicze występuje często w przebiegu udaru mózgowego i wiąże się z gorszym rokowaniem.. Do chwili obecnej brakowało wiarygodnych danych pochodzących z dużych badań klinicznych na temat korzyści i ryzyka leczenia hipotensyjnego chorych z ostrym udarem mózgu. Systematyczny przegląd interwencji mających na celu modyfikację wartości ciśnienia w ostrym udarze mózgowym, obejmujący wyniki 12 randomizowanych prób klinicznych z udziałem 1153 chorych zakończono konkluzją o braku możliwości wiarygodnej oceny wpływu interwencji na sprawność chorych i śmiertelność.

Interesujące są zatem przedstawiane na łamach The Lancet wyniki badania Scandinavian Candesartan Acute Stroke Trial (SCAST) autorstwa Else Sandset i wsp. W SCAST, 2029 chorych z ostrym udarem niedokrwiennym (85%) i krwotocznym (14%), u których ciśnienie tętnicze wynosiło średnio 171/90 mm Hg, w losowej próbie otrzymało w ciągu 30 godzin od początku objawów (średnio 18 godzin) kandesartan (4 mg w pierwszej dobie do 16 mg w dniach 3-7) lub placebo. W 7 dniu terapii w porównaniu z placebo w grupie leczonej kandesartanem  średnie wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego zmniejszyły się odpowiednio o 5 mm Hg (95% CI 3–7)  i 2 mm Hg (1–3).

W obserwacji 6 miesięcznej nie odnotowano  istotnych różnic w przebiegu choroby: odsetek liczonych łącznie kolejnych udarów, zawałów serca i zgonów naczyniowych był podobny (11,7% kandesartan, 11,3% placebo; iloraz hazardu 1,09, 95% CI 0,84–1,41, p=0,52). Dołączenie SCAST do wyników poprzednich  badań pozwalają upewnić się, że w ostrym udarze farmakologiczne obniżanie ciśnienia nie wpływa korzystnie na stopień funkcjonalnego inwalidztwa chorych (iloraz ryzyka 1,04, 95% CI 0,97–1,12, p=0,30).

Zdaniem komentującego rezultaty SCAST Graeme J. Hankeya w pierwszym tygodniu udaru mózgowego nie należy zatem rutynowo stosować leków obniżających ciśnienie tętnicze.

Opracowane na podstawie: Lancet / 26 lutego 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Obniżanie ciśnienia tętniczego w ostrym udarze – wyniki badania SCAST”