Czynniki wyzwalające zawał serca – analiza z perspektywy populacji

Andrea Baccarelli i Emelia J. Benjamin – Triggers of MI for the individual and in the community LINK: Lancet 2011;377:694

W The Lancet warto zwrócić uwagę na artykuł poświęcony czynnikom wyzwalającym zawał serca. Wystąpienie zawału, będącego w większości przypadków następstwem postępujących zmian naczyniowych u osób z czynnikami ryzyka, poprzedzone jest zwykle zdarzeniem wyzwalającym, takim jak nagły wysiłek fizyczny, spożycie alkoholu lub stres.

W dotychczasowych badaniach, czynniki wyzwalające zawał analizowano jedynie w kontekście ich wpływu na jednostkę, a nie zbiorowość. W efekcie przeoczano fakt, że bardzo silny lecz rzadki czynnik ryzyka doprowadza do skrajnie niekorzystnych następstw u eksponowanej na niego osoby, ale nie ma większego znaczenia dla ogólnej populacji. Lukę w wiedzy na temat tego zagadnienia wypełniło badanie Nawrota i wsp.

Autorzy pracy analizowali czynniki wyzwalające zawał serca na poziomie indywidualnym i populacyjnym. Z punktu widzenia jednostki, zmienną o największym wpływie na ryzyko zawału serca (iloraz szans 23.7) okazało się zażywanie kokainy. Jej wpływ na występowanie zawałów w populacji był jednak ilościowo niewielki (0.9%), w przeciwieństwie do zanieczyszczenia powietrza. Obliczono bowiem, że obniżenie stężenia cząsteczek o średnicy nie przekraczającej 10 mikrometrów w powietrzu hipotetycznego miasta o 30 mikrogramów na metr sześcienny przełożyłoby się na spadek zapadalności na zawał serca lub na odroczenie wystąpienia zawału u jego mieszkańców o 4.8%.

Kolejną grupą czynników o istotnym znaczeniu dla występowania zawału serca w populacji okazała się ekspozycja na ruch uliczny, w tym hałas i stres związany z prowadzeniem pojazdu.

Podsumowując, Nawrot i wsp. zaproponowali nowe spojrzenie na czynniki wyzwalające zawał. Spojrzenie, które powinno zainteresować decydentów w sprawach związanych z opieką zdrowotną.

Opracowane na podstawie: Lancet / 24 lutego 2011
Krzysztof Kurek

0 replies on “Czynniki wyzwalające zawał serca – analiza z perspektywy populacji”