Połączenie metforminy i gliklazydu – korzystna kombinacja

A. Pareek i wsp – Evaluation of efficacy and tolerability of gliclazide and metformin combination: a multicentric study in patients with type 2 diabetes mellitus uncontrolled on monotherapy with sulfonylurea or metformin LINK: American Journal of Therapeutics 2010;17:559

Na łamach American Journal of Therapeutics przedstawiono wyniki 12 tygodniowej próby klinicznej oceniającej efektywność połączenia metforminy i gliklazydu w osiąganiu zgodnych ze standardami celów terapeutycznych u chorych na cukrzycę typu 2. Do badania wybrano 124 kobiet i mężczyzn z cukrzycą typu 2, którzy nie osiągnęli zadowalającego wyrównania glikemii stosując monoterapię (obejmującą w ponad 70% leczenie metforminą, a w pozostałych przypadkach za pomocą pochodnych sulfonylomocznika).

Średni czas leczenia cukrzycy przed interwencją wynosił 6-18 miesięcy. Do skojarzonego leczenia kwalifikowano osoby, których wyjściowy poziom HbA1C zawierał się w przedziale 7-10% (średnia 8,54%). Początkowo podawano metforminę w dawce  500 mg i gliklazyd w dawce  80 mg, by ostatecznie, gdy zajdzie taka potrzeba, zwiększyć dawki do maksymalnej  dobowej  2000 mg i 320 mg odpowiednio metforminy i gliklazydu. W końcowej analizie uwzględniono dane 115 osób.

U 48 spośród nich zaistniała konieczność zwiększenia początkowej dawki leków, przy czym  28 osób (tj 24%) wymagało podania dawki 240 mg gliklazydu i 1500 mg metforminy. W obserwowanym okresie średni poziom HbA1C spadł z wartości 8,54% do wartości 7,35%. 37,9% badanych osiągnęło poziom HbA1C zalecany przez standardy tj. wynoszący poniżej 7%. Wyjściowe stężenie glukozy na czczo uległo obniżeniu ze 178 mg% do 111 mg%, a ponad 80% pacjentów uzyskało stężenie glukozy na czczo <126 mg%. Podobne korzyści odnotowano w odniesieniu do stężeń glukozy po posiłku, z redukcją średniej glikemii z 261,68 mg% do 165,25 mg%.

Poprawie metabolizmu glukozy towarzyszyła również poprawa w profilu lipidowym: redukcja stężeń cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL i trójglicerydów na leczeniu skojarzonym, o odpowiednio 17 mg%, 18 mg% i 27 mg%. Obserwowanym korzyściom nie towarzyszyły znacznie nasilone objawy niepożądane, a większość dolegliwości klasyfikowano jako łagodne. Badanie wskazuje, że efektywnym sposobem uzyskania właściwej kontroli metabolizmu glukozy u niewyrównanych metabolicznie chorych na cukrzycę typu 2 jest połączenie metforminy z gliklazydem.

Opracowane na podstawie: Internet / Grudzień 2011
Marek Kowrach

0 replies on “Połączenie metforminy i gliklazydu – korzystna kombinacja”