Czy system “pay-for-performance” poprawia kontrolę ciśnienia – dane z Wielkiej Brytanii

Brian Serumaga i wsp – Effect of pay for performance on the management and outcomes of hypertension in the United Kingdom: interrupted time series study LINK: BMJ 2011;342:d108 (dostępny pełn tekst)

System “pay-for-performance”, wprowadzony w Wielkiej Brytanii i polegający na uzależnianiu części dochodów świadczeniodawców usług medycznych od osiągnięcia zdefiniowanych celów jakościowych, miał być panaceum na obniżający się standard opieki medycznej. Pomimo 10 lat, jakie upłynęły od wprowadzenia tej zmiany, jej skuteczność nie została jednoznacznie potwierdzona. Przeciwnie, “pay-for-performance” budzi coraz więcej kontrowersji. Czy czynnik finansowy jest wystarczającym bodźcem motywacyjnym dla personelu medycznego?

Brytyjscy autorzy oceniali skuteczność kontroli ciśnienia tętniczego u osób z nadciśnieniem, przed i po wprowadzeniu systemu “pay-for-performance”. Badaną grupę stanowiło łącznie 470 725 pacjentów z nadciśnieniem rozpoznanym w okresie od stycznia 2000 do sierpnia 2007 roku. W miesięcznych odstępach oceniano zmiany w zakresie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego, częstotliwość monitorowania ciśnienia oraz intensywność leczenia, jak również częstość istotnych powikłań i zgonów związanych z nadciśnieniem. Porównywano okres 48 miesięcy poprzedzających i 36 miesięcy następujących po zmianie sposobu wynagradzania personelu medycznego.

Analiza nie wykazała istotnego wpływu systemu “pay-for-performance” na wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, częstotliwość pomiarów ani intensywność terapii. Po zmianie wynagradzania nie nastąpiły również korzystne zmiany pod względem częstości udarów, zawału serca, niewydolności nerek, niewydolności serca ani śmiertelności niezależnie od przyczyny.

Wyniki budzą ambiwalentne odczucia. Z jednej strony krzepi fakt, że pieniądze to nie wszystko, z drugiej martwi to, że wciąż nie do końca wiadomo, jak skutecznie poprawić jakość opieki w chorobach przewlekłych.

Opracowane na podstawie: BMJ / 25 stycznia 2011
Krzysztof Kurek

0 replies on “Czy system “pay-for-performance” poprawia kontrolę ciśnienia – dane z Wielkiej Brytanii”