Interwencja psychologiczna zmniejsza nawroty incydentów sercowo-naczyniowych

Mats Gulliksson i wsp – Randomized controlled trial of cognitive behavioral therapy vs standard treatment to prevent recurrent cardiovascular events in patients with coronary heart disease. Secondary prevention in Uppsala Primary Health Care Project (SUPRIM) LINK: Arch Intern Med 2011;171:134

W Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki szwedzkiego badania z randomizacją i grupą kontrolną, poświęconego wpływowi interwencji psychologicznej na częstość nawrotów incydentów sercowo-naczyniowych u osób z chorobą wieńcową.

We wcześniejszych pracach udokumentowano niezależny wpływ czynników psycho-socjalnych na ryzyko choroby wieńcowej i jej powikłań. Przykładowo, ich udział w całkowitym ryzyku zawału serca ocenia się na 30%. Dotychczasowa wiedza na temat tego, czy modyfikacja psycho-socjalnych czynników ryzyka prowadzi do odwrócenia trendu w częstości występowania nawrotów choroby wieńcowej była skąpa.

Gulliksson i wsp. zrekrutowali grupę 362 osób w wieku 75 lat i młodszych, wypisanych ze szpitala po ostrym incydencie wieńcowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie badania. Uczestników przydzielano losowo do grupy ze standardowym schematem opieki lub do grupy, w której standard poszerzano o terapię behawioralno-poznawczą ukierunkowaną na przeciwdziałanie stresowi.

W okresie 94 miesięcy obserwacji, częstość występowania  nawrotów incydentów sercowo-naczyniowych wymagających hospitalizacji była o 41% niższa w grupie z interwencją niż w grupie kontrolnej. Ponadto, terapia behawioralno-poznawcza przełożyła się na 45-procentowe zmniejszenie częstości  zawałów serca oraz nieznamienne, 28-procentowe zmniejszenie śmiertelności niezależnie od przyczyny. Za istotnym wpływem interwencji psychologicznej na badane parametry związane z chorobą wieńcową przemawiała silna zależność efektu od dawki – redukcja ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych zależała od intensywności (częstotliwości, całkowitego czasu) udziału w sesjach terapii behawioralno-poznawczej.

Wyniki badania mogą mieć istotny wpływ na kształt strategii wtórnej profilaktyki choroby wieńcowej.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 24 stycznia 2011
Krzysztof Kurek