Czy psychoedukacja członków rodziny zapobiega nawrotom depresji?

Kae Shimazu – Family psychoeducation for major depression: randomised controlled trial rn LINK: Brit J Psy online first

Na przebieg zaburzeń psychicznych wpływ ma stres psychiczny związany z relacjami rodzinnymi. Wiele badan w schizofrenii wykazało związek negatywnych ekspresji emocji rodzinie z nawrotem objawów. Wykazano również, iż psychoedukacja rodzinna może zapobiegać nawrotom w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej. Dotychczas nie przeprowadzono jednak takich badań w odniesieniu do zaburzeń depresyjnych nawracających. 

Badacze japońscy analizowali skuteczność psychoedukacji członków rodziny z uwzględnieniem znaczenia negatywnych ekspresji emocji, w zapobieganiu nawrotom depresji.  W grupie interwencji (n=25)  członkowie rodziny pacjenta, ale bez jego udziału,  uczestniczyli w 4 spotkaniach edukacyjnych połączonych z ćwiczeniami z rozwiązywania problemów ekspresji emocji. Zarówno w grupie interwencji, jak i grupie kontrolnej (n=32) prowadzono również rutynowe leczenie zapobiegające nawrotom. 

W 9-miesięcznej obserwacji w grupie interwencji wykazano istotne wydłużenie średniego czasu do nawrotu depresji. Odsetki osób, u których nawrót wystąpił wynosiły odpowiednio w grupie interwencji i kontrolnej 8% i 50%. Liczba chorych, których należy poddać leczeniu (number needed to treat) wyniosła 2,4. 

Zdaniem autorów psychoedukacja członków rodziny wydaje się być wysoce efektywna w prewencji nawrotów depresji u osób dorosłych. Dla potwierdzenia tej zależności i wyjaśnienia jej mechanizmów  należy przeprowadzić badanie z większą ilością uczestników.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / 22 lutego 2011
Marcin Sokołowski