ACE-i czy ARB – symulacja farmakoekonomiczna na podstawie danych z Kanady

J.R. Guertin i wsp – The potential economic impact of restricted access to angiotensin-receptor blockers LINK: CMAJ early release (dostępny pełen tekst)

Na łamach Canadian Medical Association Journal przedstawiono analizę farmakoekonomiczną redukcji kosztów leczenia lekami blokującymi układ renina angiotensyna aldosteron (RAA). Oceniono oszczędności jakie można by osiągnąć  promując preferencyjną sprzedaż inhibitorów konwertazy angiotensyny zamiast blokerów receptora angiotensyny II –  leków nowszych i zwykle droższych a jednocześnie nie wykazujących przewagi nad inhibitorami konwertazy angiotensyny (w prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych). Jedyną korzyścią w ich przypadku jest mniejsza częstość występowania kaszlu jako działania ubocznego.

Autorzy z Kanady opierając się na cenach leków i usług medycznych porównali koszty rocznego leczenia preparatami  z dwóch wspomnianych grup blokujących układ RAA. W pierwszej z analiz określono rzeczywiste roczne koszty leczenia w populacji Kanady inhibitorami konwertazy angiotensyny i antagonistami receptorów angiotensyny. W drugiej analizie założono, że pacjenci, którzy rozpoczynali terapię, otrzymywaliby preferencyjnie leczenie inhibitorem konwertazy angiotensyny (chorzy wcześniej leczeni mieliby kontynuować dotychczas stosowane preparaty).

Ze względu na występowanie kaszlu u części chorych leczonych inhibitorami enzymu kowertującego, założono konieczność zamiany inhibitorów konwertazy na blokery receptorów angiotensyny II u 9% chorych. Na tej podstawie oszacowano, że preferencyjne zalecanie inhibitorów konwertazy zmniejszyłoby koszty leczenia lekami blokującymi układ RAA o 77 milionów dolarów rocznie.

Dane te uzmysławiają możliwości redukcji narastających i nieuzasadnionych korzyściami klinicznymi kosztów leczenia. Warto wiedzieć, że restrykcje obejmujące blokery receptorów angiotensyny II zostały wprowadzone m.in. w Szwecji od 2008, co zredukowało całkowite wydatki na leki o 5%.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 24 stycznia 2011
Marek Kowrach