Płeć a wyniki przezskórnej interwencji wieńcowej z powodu zawału serca z uniesieniem ST

Elizabeth A. Jackson i wsp – The association of sex with outcomes among patients undergoing primary percutaneous coronary intervention for ST elevation myocardial infarction in the contemporary era: Insights from the Blue Cross Blue Shield of Michigan Cardiovascular Consortium (BMC2) LINK: Am Heart J 2011;161:106

Choroba wieńcowa jest wiodącą przyczyną śmierci wśród kobiet i mężczyzn w populacji amerykańskiej. W ciągu ostatnich dziesięcioleci wskaźniki śmiertelności sercowo-naczyniowej i częstość występowania zawałów serca uległy istotnemu zmniejszeniu, jednak nadal ostre zespoły wieńcowe (OZW) stanowią znaczny odsetek  przyczyn zgonów, zwłaszcza u kobiet.

Kilka wcześniejszych badań wykazało wyższą śmiertelność  kobiet z OZW.  Nie jest jasne, czy te różnice nadal pozostają istotne wobec powszechnego wczesnego stosowania interwencji przezskónych (PCI – Percutaneus Coronary Intervention).

Do pewnego stopnia odpowiedź na to pytanie przynosi opublikowane na łamach American Heart Journal badanie Jacksona i wsp. którzy oceniali wpływ płci na wyniki leczenia u 8771 chorych z ostrym zawałem serca z uniesieniem ST, poddanych pierwotnej PCI w latach 2003-2008 w 32 szpitalach będących członkami Blue Cross Shield of Michigan Cardiovascular Consortium. Do analizy nie włączono chorych poddanych PCI powyżej 12 godzin od wystąpienia objawów i po niepowodzeniu trombolizy oraz pacjentów przekazanych z innych szpitali. Kobiety stanowiły 29% grupy badanej.

Płeć żeńska była związana z wyższym ryzykiem powikłań naczyniowych (OR 1.65, 95% CI 1.26-2.14, P<0.0002)  i przetoczeń krwi (OR 1.88, 95% CI 1.57-2.24, P <0.0001). Nieskorygowane ryzyko zgonu wewnątrzszpitalnego okazało się wyższe u kobiet (6.02% vs 3.45%, OR 1.79, 95% CI 1.45-2.22, P<0.0001), jednak w porównaniu z mężczyznami kobiety-pacjentki były starsze i miały więcej chorób towarzyszących. Po dopasowaniu na podstawie miary podobieństwa (propensity-matched analysis) różnica w śmiertelności między kobietami a mężczyznami okazała się  nieistotna statystycznie (OR 1.30, 95% CI 0.98-1.72, P =0.07).

Podsumowując: kobiety stanowią około jednej trzeciej chorych poddawanych PCI z powodu zawału serca z uniesieniem ST, mają one wyższe ryzyko zgonu po PCI, jednak może to wynikać ze starszego wieku i większego obciążenia chorobami towarzyszącymi.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / Styczeń 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Płeć a wyniki przezskórnej interwencji wieńcowej z powodu zawału serca z uniesieniem ST”