Wywiad rodzinny a ryzyko zawału serca – wyniki analizy badania INTERHEART

Clara K. Chow i wsp – Parental History and Myocardial Infarction Risk Across the World LINK: J Am Coll Cardiol 2011;57:619

Na łamach Journal of the American College of Cardiology przedstawiono wyniki badania typu przypadek-kontrola: INTERHEART, którego autorzy postawili za cel ocenę, czy zagrożenie zawałem serca związane z wywiadem rodzinnym (uwzględniające liczbę chorych rodziców i wiek zachorowania) jest niezależne od czynników behawioralnych, biologicznych, psychospołecznych i genetycznych i jednocześnie podobne w różnych grupach społeczno-ekonomicznych i różnych regionach świata.

Podstawę analizy stanowiły dane 15,152 “przypadków” chorych z pierwszym zawałem serca i 14,820 osób z grupy kontrolnej, dopasowanych pod względem wieku i płci, należących do 5 grup etnicznych (Arabowie, Europejczycy, Irańczycy, Nepalczycy i Azjaci Południowi). U około 1/3 chorych wykonano genotypowanie 1,536 polimorfizmów pojedynczych nukleotydów na 103 genach, w przypadku których we wcześniejszych badaniach sugerowano związek z występowaniem zawału serca.

Badaną populacje podzielono na podgrupy w zależności od wywiadu rodzinnego: osoby bez wywiadu rodzinnego (grupa referencyjna), osoby z wywiadem rodzinnym ( u 1 rodzica lub 2 rodziców,  ≥ 50 roku  życia lub < 50 roku życia).

Wywiad rodzinny u jednego z rodziców miało 18.1% chorych z zawałem serca i 12.0% osób z grupy kontrolnej. Wywiad rodzinny dodatni w przypadku obojga rodziców odnotowano u 2.1% chorych z zawałem serca oraz 0.9% z grupy kontrolnej. Iloraz szans (OR) zawału serca związany z rodzinnym wywiadem zawału serca u jednego z rodziców (skorygowany względem wieku, płci i regionu geograficznego) wyniósł 1.81 (95% CI 1.69 do 1.94).

W porównaniu z osobami bez wywiadu rodzinnego u osób z rodzinnym wywiadem zawału serca ≥ 50 roku życia u jednego z rodziców OR zawału serca wyniósł 1.67, u osób z rodzinnym wywiadem zawału serca <50 roku życia u jednego z rodziców OR wyniósł 2.36, u osób z rodzinnym wywiadem zawału serca ≥ 50 roku życia u obojga OR wyniósł 2.90 (95% CI: 2.30 do 3.66), a u osób z rodzinnym wywiadem zawału serca u obojga rodziców, w tym u jednego < 50 roku życia OR  zawału serca wyniósł 3.26 (95% CI: 1.72 do 6.18), wreszcie u osób, których oboje rodziców przebyło zawał < 50 roku życia OR wyniosło 6.56 (95% CI: 1.39 do 30.95).

Zależność ta została utrzymana po uwzględnieniu w analizie nieprawidłowych poziomów lipidów, palenia papierosów, nadciśnienia, cukrzycy, otyłości brzusznej, czynników psychospołecznych, spożycia warzyw i owoców oraz alkoholu. Po uwzględnieniu wymienionych wyżej czynników ryzyka przypisane populacji  ryzyko zawału serca związane z wywiadem rodzinnym oceniono na 10.1% (95% CI: 8.5% do 12.1%).

Punktacja genotypowa nie wpłynęła w sposób istotny na wyniki analizy OR. Jej rezultaty okazały się podobne także we wszystkich regionach świata i niezależnie od stopnia zamożności ich mieszkańców. Po raz kolejny potwierdzono zatem, że wywiad rodzinny pozwala na dodatkową ocenę rokowania, niezależnie od  klasycznych czynników ryzyka.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 1 lutego 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Wywiad rodzinny a ryzyko zawału serca – wyniki analizy badania INTERHEART”