Czy lekarze w Australii są zadowoleni ze swojej pracy?

C.M. Joyce i wsp – Australian doctors’ satisfaction with their work: results from the MABEL longitudinal survey of doctors LINK: MJA 2011;194:30

Na łamach Medical Journal of Australia przedstawiono badanie kwestionariuszowe, w którym zapytano lekarzy o satysfakcję z wykonywanego przez nich zawodu. Jest to problem o tyle istotny, że jednym z elementów decydujących o skuteczności opieki medycznej jest właśnie poziom satysfakcji zawodowej pracowników ochrony zdrowia. Od tego zadowolenia zależy jakość opieki medycznej oraz kształtowanie się relacji lekarz-pacjent.

W analizie uwzględniono 5193 ankiety lekarzy podzielonych na 4 grupy: lekarzy ogólnie praktykujących, specjalistów, lekarzy specjalizujących się oraz lekarzy pracujących w szpitalu bez specjalizacji. Wyniki okazały się zadowalające, bowiem 85,7% lekarzy określiło satysfakcję z wykonywanej pracy jako umiarkowaną lub dużą.  Wysoki stopień zadowolenia podawali specjaliści (37,5% spośród badanych), lekarze ogólnie praktykujący (32,7%) oraz lekarze specjalizujący się (21,4%). Najmniejszy odsetek bardzo zadowolonych odnotowano wśród lekarzy pracujących w szpitalu bez specjalizacji (16,9%). W tej grupie odnotowywano również największy odsetek umiarkowanie niezadowolonych (12% vs 7-8% w pozostałych grupach).

Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy z pewnością należy odnotować, że lekarze pracujący w szpitalach bez specjalizacji mają mniejszą autonomię i dłuższe godziny pracy. Do czynników wpływających na poziom satysfakcji należy wiek lekarzy. Młodsi lekarze i tuż przed emeryturą częściej podawali wyższe poziomy satysfakcji. Inne czynniki, które decydowały o wyższym stopniu zadowolenia to: wsparcie profesjonalne w zespole, łatwość uzyskania czasu wolnego, pacjenci racjonalnie nastawieni wobec swojej choroby, rodzina i przyjaciele w miejscu zatrudnienia. Wyższe dochody również odgrywały ważną rolę.

Praca na wezwanie, niska ocena stanu własnego zdrowia kojarzyły się z kolei mniejszym poziomem satysfakcji. Wszystkim decydentom szykującym kolejne zmiany w systemach opieki zdrowotnej należy zatem przypominać, że planując reformy nie należy pomijać podstawowych czynników determinujących zadowolenie z pracy pracowników ochrony zdrowia.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 3 stycznia 2011
Marek Kowrach